Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.09.2019.-30.12.2019.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Liene Brizga-Kalniņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga LV 1010
Mājas lapa

Projekta ilgtermiņa mērķis ir iesaistīt dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu – krievvalodīgu jauniešu auditoriju, kas dzīvo citā informācijas telpā, un kura līdz šim nav pietiekami mērķtiecīgi uzrunāta ar dabas un klimata komunikācijas jautājumiem. Par komunikācijas pamatu izmantosim tai pieņemamu un saprotamu retoriku un vērtību sistēmu.

Projekta īstermiņa mērķis ir uzsākt sarunu ar šo auditoriju un izstrādāt auditorijas izpētē balstītu dabas un klimata komunikācijas stratēģiju darbam ar krievvalodīgajiem jauniešiem. Komunikācijas stratēģijas izstrāde nepieciešama, lai efektīvi, mērķauditorijai saprotami un vienoti komunicētu ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju, kas līdz šim ir palikusi ārpus lielākās daļas dabas un klimata komunikācijas latviskās informatīvās telpas.

Projekts ir iedalīts 3 posmos, kur katram no tiem ir savs mērķis:

1. Auditorijas izpētes metodikas izstrāde, kas paredzēs gan kvalitatīvas (fokusgrupas), gan kvantitatīvas (anketēšana) auditorijas izpētes metodes, ietverot izpētes jautājumus, tēmas un respondentu atlasi. 
2. Auditorijas izpētes un iesaistes pasākumi. To mērķi ir divi – pirmkārt, uzsākt sarunu ar krievvalodīgajiem jauniešiem par dabas un klimata jautājumiem, un, otrkārt, iegūt informāciju par mērķauditorijas vērtībām un paradumiem, kas saistīti ar dabu un klimatu, lai to izmantotu turpmākā dabas un klimata komunikācijas stratēģijas izstrādē;
3. Balstoties uz iepriekš veiktiem pētījumiem, kā arī projekta laikā veikto izpēti, izstrādāt dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģiju darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju.

 

Aktivitātes: 

2019. gada septembrī-oktobrī notika projekta partnera izpētes veikšanas un stratēģijas izstrādei identifikācija. Tika noslēgts līgums ar konsultāciju aģentūru SIA "Pattern". 

2019. gada oktobrī SIA "Pattern" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izstrādāja auditorijas izpētes metodiku, precizējot fokusgrupu skaitu un vietu, kā arī iezīmēja galvenās tēmas kvantitatīvajai izpētei. 

2019. gada novembrī notika fokusgrupu diskusijas 8 Latvijas pilsētās, kuru laikā tika uzsākta saruna ar Latvijas krievvalodīgajiem jauniešiem par vides un dabas problemātiiku, kā arī iegūta informācija par viņu viedokļiem un vērtībām, kas saistīti ar dabu un klimatu. 

2019. gada decembrī notiek interneta aptauja 20 Latvijas krievvalodīgajās skolās, kā arī rezultātu apkopošana un pirmo secinājumu apkopošana. 

2020. gada sākumā notiek radošā darbnīca ar vides organizācijām, jauniešiem, valsts iestāžu komunikācijas īstenotājiem, kuras laikā tiek radītas idejas komunikācijas stratēģijai. 

   

2020. gada 14. janvārī notika projekta rezultātu prezentācija iesaistītajām pusēm.