GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.09.2017.-31.03.2023.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Latvijas Universitāte

Vides Risinājumu institūts 

Zemnieku saimniecības:
SIA "Andruks"
Zemnieku saimniecība "Celmiņi"
Zemnieku saimniecība "Drubazas"
Zemnieku saimniecība "Jaunkraukļi"
Zemnieku saimniecība "Kalna Rubeņi"
SIA EETAC (Eiropas Ekoloģiskā tūrisma attīstības centrs)
Zemnieku saimniecība "Krastini"
SIA " 1NET"
SIA "Sita Nature park"
Zemnieku saimniecība "Stirnas"
Zemnieku saimniecība "Vekši"
Zemnieku saimniecība "Vētras"

 

Finansētāji
ES LIFE+ programma 75%, Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra 13%, projekta partneri 12%
Norises vieta

Latvija, 14 Natura 2000 teritorijas valstī 

Projekta vadītājs
Inga Račinska
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+37167830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

GrassLIFE ilgtermiņa mērķis ir uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā (6120*, 6210*, 6230*, 6270* and 6530*) un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu. Visas zālāju atjaunošanas darbības tiks īstenotas 14 Natura2000 tīkla teritorijās.

Projekta konkrētie mērķi

● Atjaunot biotopus un uzlabot to aizsardzības statusu 1320,5 hektāros ES nozīmes prioritāro zālāju, izmantojot pārbaudītas metodes, kā arī testējot inovatīvas atjaunošanas metodes pilotteritorijās.
● Izveidot ilgtermiņa un ilgtspējīgu apsaimniekošanas (noganīšanas) sistēmu atjaunoto zālāju teritorijās, sadarbībā ar zemnieku saimniecībām.
● Sagatavot rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa uzlabošanai un zālāju konektivitātei Latvijā.
● Veicināt izpratni par ilgtspējīgas zālāju apsaimniekošanas ekonomiskajiem aspektiem; un
● uzlabot sabiedrības zināšanas un informētību par prioritāro zālāju saglabāšanu Latvijā un Eiropas Savienībā.

Aktivitātes: 

Šī sadaļa aplūko paredzētos projekta rezultātus. Informācija tiks papildināta projekta gaitā.

Plānotie rezultāti:

● Atjaunoti 1320,5 ha prioritāro zālāju dzīvotņu, uzlabota dzīvotņu kvalitāte un aizsardzības statuss, inovatīvas un pilotmetodes zālāju atjaunošanai testētas aptuveni 400 hektāros.
● Ilgtermiņa ilgtspējīga apsaimniekošanas sistēma ieviesta 720,5 hektāros zālāju dzīvotņu, integrējot zālājus saimniekošanas ikdienas praksē projekta partneru saimniecībās.
● Ilgtermiņa ilgtspējīga noganīšana nodrošināta 600 hektāros “sarežģīto” zālāju (tas ir - grūti pieejami vai/un apsaimniekojami) un 300 hektāros katru gadu pēc projekta, izmantojot mobilo ganāmpulku.
● Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegtas rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa un prioritāro zālāju konektivitātes uzlabošanai.
● Sagatavoti vismaz 120 atjaunošanas plāni un 10 saimniecību biznesa plāni.
● Izveidota demonstrācijas saimniecība, kas kalpos kā informācijas un izglītības centrs. Notikuši vismaz 150 dažādi demonstrācijas pasākumi.
● Veikta zalāju, bioloģiskās daudzveidības un biznesa ekonomiskā izpēte. Identificēti vismaz 10 ar zālājiem saistīti produkti ar augstu pievienoto vērtību.
● Sagatavots un ieviests komunikācijas plāns ar fokusu uz ekosistēmu pakalpojumiem.
● Izmantota sabiedriskās zinātnes pieeja dabas novērojumiem (www.dabasdati.lv) un augsnes monitoringam.
● Izstrādāta replikācijas stratēģija.
● Sagatavoti ekspertu priekšlikumi vides un lauksaimniecības atbalsta shēmām attiecībā uz projekta mērķa dzīvotņu aizsardzību, kas paredzēti integrācijai valsts Lauku attīstības programmā 2021.-2017. gadam. Priekšlikumi iesniegti Zemkopības ministrijā.

Šajā sadaļā iekļausim informāciju par projekta pasākumiem. Informācija tiks papildināta projekta gaitā.