Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā (projekta akronīms: Baltic Aquatic Warbler/Baltijas grīšļu ķauķis)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.09.2010. - 31.08.2015.
Izpildītājs
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Partneri

Latvijā: Latvijas Dabas fonds

Lietuvā: a/s "Goldengrass", Žuvintas biosfēras rezervāta administrācija, Kertingas Valsts mežsaimniecība

Finansētāji
Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, projekta partneri
Norises vieta

Latvijā: dabas parks "Pape", dabas liegums "Liepājas ezers".

Lietuvā: četras teritorijas (Tyrai, Žuvintas, Tulkiarage, Šyša).

Projekta vadītājs
LIFE+ projekta vadītāja - Žymantas Morkvėnas (Baltijas Vides Forums-Lietuva) LDF daļas vadītājs – Jānis Reihmanis
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73 - 2, Rīga LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Projekta mērķi:

  • atjaunot grīšļu ķauķa ligzdošanai nozīmīgus biotopus;
  • veicināt nozīmīgu biotopu uzturēšanas ekonomisku un sociālu motivāciju, lai nodrošinātu to ilglaicīgu apsaimniekošanu;
  • veicināt atbilstošu demonstrāciju un agrovides pasākumu ieviešanu, lai palielinātu grīšļu ķauķa ligzdošanai piemēroto biotopu platību;
  • veicināt sabiedrības izpratni par grīšļu ķauķa aizsardzību un tai nepieciešamajiem pasākumiem, kā arī par sugas ekoloģiju.

Projekta laikā sagatvotas vairākas publikācijas latviešu valodā. Ikvienam interesentam tās pieejamas elektroniski:

Grīšļu ķauķa aizsardzība zemajos purvos un palieņu pļavās.

Palkāts ar grīšļu ķauķi.

Buklets par grīšļu ķauķi.

Grīšļu ķauķis. Maza rokasgrāmata bērniem.

 

Latvijas Dabas fonds projektā nodrošinās grīšļu ķauķa ligzdošanai un migrācijai nozīmīgu biotopu atjaunošanu dabas parka „Pape” un dabas lieguma „Liepājas ezers” teritorijā.

Biotopu atjaunošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai paredzēts veikt grīšļu ķauķu (arī citu apdraudētu pļavās ligzdojošu sugu – griezes un ķikuta) un veģetācijas monitoringu. Iegūto pieredzi un secinājumus plānots prezentēt projekta ietvaros organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē. Tāpat paredzēta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar to valstu dabas aizsardzības speciālistiem, kurās sastopamas ligzdojošas grīšļu ķauķa populācijas (Polija, Baltkrievija, Vācija, Krievijas Kaļiņingradas apgabals).   

Projekta ietvaros paredzēts plašs sabiedrības informēšanas darbs – informācijas stendu uzstādīšana projekta teritorijās, sanāksmes pašvaldībās, individuālas konsultācijas ar zemju īpašniekiem, mājaslapas izveide, drukāto informatīvo materiālu sagatavošana (bukleti, kalendāri, grāmata bērniem u.c.).