Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.06.2016.-01.02.2017.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Dabas aizsardzības pārvalde

Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Liene Auniņa
Kontaktinformācija
Telefons
26439189
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa
 1. Precizēt Dabas aizsardzības pārvaldes noteikto prioritāri apsaimniekojamo un atjaunojamo purvu sarakstu (15 purvi – Ašinieku, Gaiņu, Kaigu, Lielsalas, Lielais un Pemmes, Mazie Kangari, Mazzalvītes, Orlovas, Riesta-Džūkstenes, Sārnates, Supes, Vērenes purvi, Tīreļu, Ječu purvs, Raunas Staburags), izvērtējot dabā, vai plānotās darbības joprojām ir nepieciešamas un/vai tās iespējams īstenot.
 2. Noteikt esošās ietekmes, nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus un to īstenošanas vietas 15 prioritāri atjaunojamiem purviem, izstrādājot katra purva apsaimniekošanas pasākumu plānu.
Aktivitātes: 
 1. 15 prioritāro purvu apsekošana, biotopu kvalitātes novērtēšana, apsaimniekošanas pasākumu un to īstenošanas vietu noteikšana.
 2. Dabas lieguma “Raunas Staburags” ģeoloģiskais raksturojums, ietekmējošo faktoru un draudu analīze.
 3. Apmeklētāju ietekmes novērtēšana dabas liegumā „Raunas Staburags”.
 4. Alpu kreimules biotopu apsekojums Igaunijā; sugai piemēroto biotopu novērtējums dabas liegumā „Raunas Staburags”.
 5. Pasākumu vietu digitalizēšana izmantojot ArcGIS programmu.
 6. Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana LVAF administrācijai.
 7. Datu sagatavošana un iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei.
 1. Precizētas veicamās darbības un darbības vietas, lai nodrošinātu biotopu stāvokļa uzlabošanos 15 prioritāri apsaimniekojamajos un atjaunojamajos purvos, izstrādājot apsaimniekošanas pasākumu plānus.
 2. Veikts EK Biotopu direktīvas I pielikuma purva biotopu kvalitātes un ietekmējošo faktoru novērtējums 15 prioritāri atjaunojamiem purviem, izmantojot aktuālās purvu biotopu inventarizācijas un monitoringa anketas.
 3. Dabas lieguma “Raunas Staburags” ģeoloģiskais raksturojums, ietekmējošo faktoru un draudu analīze.
 4. Atskaite, kurā apkopoti dati par apmeklētāju ietekmi dabas liegumā “Raunas Staburags” (jūnijs-augusts) (ietekmes veids, ietekmes pakāpe). Ieteikumi apmeklētāju plūsmas organizēšanai balstoties uz apsekojumu rezultātiem.
 5. Pētījums par Alpu kreimules biotopiem Igaunijā, zinātniskās literatūras analīze par sugas vides prasībām (augtenes pH, mitrums, noēnojums u.tml.), kā arī sniegts vērtējums vai šai sugai ir piemēroti biotopi dabas liegumā “Raunas Staburags”.
 6. Sagatavots ilustratīvais materiāls EK Biotopu direktīvas I pielikuma purvu biotopu struktūru atpazīšanai dabā.