Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.03.2021.-30.11.2021.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Dabas aizsardzības pārvalde 

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija 

Projekta vadītājs
Nora Rustanoviča
Projekta koordinators
Valda Baroniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga LV 1011
Mājas lapa

2020. gadā noslēdzās 4 gadu ilgusī biotopu kartēšana projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros, kas devusi lielu ieguldījumu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu identifikācijā un to izplatībā valstī, līdztekus ir uzkrājies liels apjoms datu par dažādu sugu izplatību, tostarp Biotopu direktīvas II un IV pielikuma sugām. Tās ir īpaši aizsargājamas sugas, kuras ir ES interešu lokā un par kuru stāvokli valstī Latvijai ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropas Komisijai (EK), izvērtējot sugu populāciju dinamiku, izplatības areālu, dzīvotņu izmērus un šo kritēriju nākotnes izredzes.

Latvijā zināmas 15 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu sugas un 4 sūnu sugas. Projekta “Dabas skaitīšana” rezultātā iegūti dati par 1145 šo sugu atradnēm, daļa no tām jau iepriekš zināmas, bet lielākā daļa ir jaunas, par kurām nepieciešami sīkāki dati par atradnes stāvokli un populācijas novērtējumu.

Projekta mērķis ir inventarizēt šo direktīvas augu un sūnu sugu atradnes, veikt nepieciešamos populāciju novērtējumus, uzsākt vai turpināt sugu monitoringu, tādējādi sniedzot jaunu ieguldījumu DAP pārziņā esošajai dabas datu pārvaldības sistēmai OZOLS, kā arī sagatavot jaunu materiālu nākamajam ziņojumam EK par 6 gadu atskaites periodu 2019.-2024. 

Uzdevumi
1. Izanalizēt līdz šim zināmos datus par 19 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu izplatību un monitoringu, salīdzinot tos ar “Dabas skaitīšanas” datiem. Izvērtēt, kuros gadījumos uzsākt jaunu monitoringu, un, vienojoties ar DAP, kurām sugām turpināt agrāk uzsāktu monitoringu un izvērtēt pašreizējo atradņu un populāciju stāvokli.
2. Sadarbībā ar DAP piedalīties augu un sūnu monitoringa metodikas pilnveidošanā un monitoringa anketas elektroniskās versijas Survey 123 lietotnē izveidošanā un testēšanā. Šajā projektā to aprobēt un turpmāk, veicot augu un sūnu monitoringu, pielietot elektronisko anketu.
3. Apsekot izvērtējuma rezultātā atlasītās atradnes – atrast sugas dabā, izvērtēt atradņu stāvokli, aizpildīt monitoringa vai DAP izveidotās īpaši aizsargājamās sugas inventarizācijas anketas.
4. Analizēt iegūtos datus par direktīvas augu un sūnu sugām, veicot salīdzinošu analīzi.
5. Atradnēs, kur jāveic atkārtots monitorings, izvērtēt parametrus par populācijas stāvokli, sniedzot salīdzinošas ziņas, kas nepieciešamas ziņojumam EK nākamajā periodā.
6. Iesniegt DAP aizpildītās elektroniskās monitoringa anketas un datu analīzi par katru direktīvas augu un sūnu sugu, kā arī ĢIS slāni ar apsekotajām atradnēm (.gdb formātā), parauglaukumiem u.c. ziņām.

 

Aktivitātes: 

Aprīlī notiek datu atlase apsekošanai dabā.

30.05.2021. Sākta īpaši aizsargājamo vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings.

Maijs - septembris: norisinās augu un sūnu sugu atradņu monitorings un inventarizācija visā Latvijā.

Oktobris - novembris: tiek veikta datu apkopošana, veikta salīdzinošā analīzē ar iepriekšējo monitoringu rezultātiem, sagatavota atskaite DAP. 

12.12.2021. Augu monitorings: atrastas jaunas smalkās najādas atradnes, uzieta reta orhideja, bet neizdodas atrast vienkāršo ķekarpapardi.

Faktiski sasniegtie projekta rezultāti :

Izanalizēti visi līdz šim reģistrētie Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu dati, kas uzkrāti Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas datu sistēmā OZOLS – kopā 4770 atradnes, t.sk. projekta “Dabas skaitīšana” laikā reģistrētās atradnes. Sadarbībā ar DAP sastādīts 2021. gada vaskulāro augu un sūnu sugu monitoringa un inventarizācijas plāns, iekļaujot gan jaunās atradnes no “Dabas skaitīšanas”, gan jau iepriekš zināmās monitoringa vietas. Rezultātā apsekošanai dabā atlasītas 1882 vaskulāro augu un sūnu sugu monitoringa un inventarizācijas vietas – apsekojamie punkti.
Sadarbībā ar DAP ekspertiem Agnesi Priedi un Jāni Kotānu 2021. gada pavasarī pilnveidota augu monitoringa metodika un izstrādāta augu monitoringa elektroniskā anketa Survey 123 lietotnē. Veikta elektroniskā anketas testēšana un pilnveidošana. Iesaistītie eksperti, DAP darbinieki apmācīti augu monitoringa metodikā un elektroniskās anketas aizpildīšanā Survey 123 lietotnē.
2021. gadā veikts monitorings 12 (no 16) direktīvas vaskulāro augu sugām un četrām sūnu sugām. Šī projekta ietvaros, vienojoties ar DAP, netika apsekotas sekojošas Biotopu direktīvas vaskulāro augu sugas: dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus, meža silpurene Pulsatilla patens, smiltāja neļķe Dianthus arenarius, Lēzela vīrcele Linaria loeselii.
10 augu un biotopu eksperti veica atradņu inventarizāciju vai monitoringu 70 Natura 2000 teritorijās, kā arī 53 atradnēs ārpus Natura 2000 visā Latvijas teritorijā. Rezultātā DAP dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS “Augu monitoringa rīkā” aizpildītas 457 elektroniskās monitoringa anketas Survey 123 lietotnē un 177 inventarizācijas anketas. Projekta laikā DAP augu monitoringa rīkā reģistrētas (aizpildīta inventarizācijas anketa) arī 276 atradnes 50 citām īpaši aizsargājamām sugām, kuras tika konstatētas, veicot atradņu monitoringu vai inventarizāciju.
Sagatavota atskaite “Vaskulāro augu un sūnu sugu monitorings un inventarizācija Natura 2000 teritorijās un ārpus tām 2021. gadā”, kas 30.11.2021. iesniegta Dabas aizsardzības pārvaldei. Atskaitē iekļauta informācija par visām apsekotajām teritorijām (Natura 2000 un ārpus) un atradnēm: sugas populācijas lielums un tās tendences teritorijā; sugai raksturīgie biotopi, to stāvoklis, apdraudējumi teritorijā; ieteicamie apsaimniekošanas pasākumi; visu monitoringu (vai/un citu pētījumu rezultātu) salīdzinājums; cita informācija, ja nepieciešams (piezīmes, ieteikumi u.c.). Sagatavoti pārskati par ES direktīvas 12 vaskulāro augu (spilvainais ancītis Agrimonia pilosa, purva zirdzene Angelica palustris, vienkāršā ķekarpaparde Botrychium simplex, sirdslapu kaldēsija Caldesia parnassifolia, platlapu cinna Cinna latifolia, Sibīrijas mēlziede Ligularia sibirica, Lēzela lipare Liparis loeselii, lokanā najāda Najas flexilis, smalkā najāda Najas tenuissima, Igaunijas rūgtlape Saussurea esthonica, dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus, pļavas linlape Thesium ebracteatum) un 4 sūnu (zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis, zaļā divzobe Dicranum viride, Lapzemes āķīte Hamatocaulis lapponicus, spīdīgā āķīte Hamatocaulis vernicosus) sugu stāvokli Latvijā, kas ietver šādu informāciju:

  • īsa informācija par sugu, tās izplatību pasaulē un Latvijā,
  • sugas izplatības karte (kur iespējams – sugas ar konstatētajām/nekonstatētajām atradnēm),
  • populācijas lielums Latvijā (minimālais jeb reāli uzskaitītais un maksimāli iespējamais vērtējums), salīdzinot dažādu monitoringu (un/vai citu pētījumu) datus, tendences,
  • informācija par sugai raksturīgajiem biotopiem (un substrātiem) un to stāvokli, apdraudošajām ietekmēm, apsaimniekošanas pasākumu nepieciešamību,
  • sugas pašreizējā un papildus nepieciešamā aizsardzība,
  • potenciāli iespējamās jaunas atradnes,
  • visu iepriekšējo ziņojumu Eiropas Komisijai salīdzinājums un populācijas skaitliskais vērtējums uz 2021. gadu,
  • norādītas kļūdas dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS atradņu slānī, kuras nepieciešams novērst.