FOR-REST: Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.09.2011. - 31.03.2016.
Izpildītājs
Dabas aizsardzības pārvalde
Partneri

Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA, Vides risinājumu institūts

Finansētāji
Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas vides aizsardzības fonds un projekta partneri
Norises vieta

Gaujas nacionālais parks

Projekta vadītājs
Projekta vadītāja DAP - Inga Kabanova
Projekta koordinators
Projekta koordinatore LDF - Baiba Strazdiņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) aizsardzībai, kā arī pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes un īstenot labās prakses pasākumus biotopu atjaunošanā Gaujas nacionālā parka teritorijā. 

Projekta galvenā mērķa sasniegšanai tiks realizēti pakārtotie projekta mērķi:

 1. Izstrādāta ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programma purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un nogāžu un gravu mežu (9180*) un saistīto prioritāro sugu aizsardzībai.
 2. Demonstrēta un veicināta inovatīvi biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana meža biotopu aizsardzības statusa uzlabošanai.
 3. Adaptētas avio-uzlidojumu attālās izpētes tehnoloģijas – iegūtie dati pielāgoti biotopu izplatības pētījumiem un aizsardzības statusa novērtēšanai, kā arī biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānošanai.
 4. Veicināta dabas aizsardzības speciālistu, pašvaldību un vietējo iedzīvotāju informētība par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.

Sagaidāmie rezultāti:

 1. Iegūti inventarizācijas dati par izvēlēto prioritāri aizsargājamo meža biotopu izplatību un aizsardzības statusu Gaujas nacionālajā parkā, sagatavotas digitālās kartes un modeļi, atjaunoti dati Natura 2000 anketā par Gaujas nacionālo parku.
 2. Izstrādāta meža biotopu ilgtermiņa atjaunošanas un apsaimniekošanas programma, novērsts turpmāka saskaņotas apsaimniekošanas trūkums.
 3. Īstenoti atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi prioritāri aizsargājamos meža biotopos:
  • 130 – 170 ha platībā purvainos mežos (91D0*);
  • 280 – 300 ha platībā vecos vai dabiskos boreālajos mežos (9010*);
  • 60 – 80 ha platībā nogāžu un gravu mežos (9180*).
 4. Teritorijas, kurās veikti meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi, izmantotas kā efektīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu demonstrācijas vietas dabas aizsardzības speciālistiem, zemju īpašniekiem un citām mērķgrupām.
 5. Izgatavoti un izplatīti izdrukas materiāli (projekta buklets, bukleti par meža biotopu apsaimniekošanu, pārskats par biotopu atjaunošanas darbiem un projekta audio-vizuālie materiāli (četras īsfilmas un interaktīva informatīvā platforma) par meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un attālās izpētes tehnoloģiju pielietojumu.
 6. Noorganizēti trīs pieredzes apmaiņas braucieni un septiņi semināri dabas aizsardzības speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem un vietējai sabiedrībai.
 7. Izveidota projekta mājas lapa, kas pastāvīgi nodrošina informāciju par projekta aktivitātēm.

Projekta aktualitātes apkopotas projekt projekta mājas lapā: for-rest.daba.gov.lv

Projekta veicamās darbības:

 • Kompleksa ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot avio-uzlidojumu attālās izpētes rezultātā iegūtos datus un biotopu inventarizācijas datus.
 • Ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas izstrāde.
 • Inovatīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana prioritāri aizsargājamos mežos, kuros ir apdraudēta dabas aizsardzības vērtība un biotopa pastāvēšana. 
 • Semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu.