“Zaļais barometrs” un dabas aizsardzības interešu aizstāvība

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2019.-31.10.2019.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Sabiedrības integrācijas fonds
Norises vieta
Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga
Mājas lapa

Projekta mērķis ir veidot aktīvu un zinošu pilsonisko sabiedrību, kā arī pārstāvēt sabiedrības intereses ilgtspējīgas rīcībpolitikas veidošanā un ieviešanā.

Viens no galvenajiem instrumentiem mērķa sasniegšanai būs iniciatīva “Zaļais barometrs”, kuras ietvaros sekosim līdzi partiju un to pārstāvošo deputātu nostājai vides un dabas aizsardzības jomā, salīdzinot to ar partiju programmās solīto, kā arī Saeimas un valdības darbiem vides un dabas aizsardzības jomā. Šī iniciatīva palīdzēs uzturēt pilsoniskās sabiedrības modrību, kā arī veicinās politisko partiju turēšanos pie programmās nosprausto mērķu sasniegšanas. Plašākā kontekstā ar šo iniciatīvu mēs varēsim regulāri uzsvērt ilgtspējas principu vertikālās integrācijas nozīmi politisko lēmumu pieņemšanā.

LDF turpinās aktīvi sekot līdzi normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei VARAM un ZM, kā arī izsludināšanai VSS pieteiktajiem projektiem, sniegs atzinumus un piedalīsies projektu saskaņošanā.

Īpašu uzmanību pievērsīsim ES Kopējai lauksaimniecības politikai un tās ieviešanai Latvijā – KLP stratēģiskā plāna 2021.–2027. izstrādei.

Turpināsim darboties 10 konsultatīvajās padomēs, jo īpaši Vides konsultatīvajā padomē (VKP), ierosinot padomes sēdēs izskatāmās tēmas un piedaloties VKP atzinumu gatavošanā.

Risināsim iedzīvotāju un ekspertu ierosinātos problēmgadījumus un, lai meklētu sistēmisku risinājumu valsts mērogā, sniegsim priekšlikumus atbildīgajām valsts institūcijām.

Lai veiksmīgi īstenotu LDF stratēģijā nosprausto mērķu īstenošanu, izstrādāsim LDF darbības programmu katrā no prioritārajām stratēģiskajām jomām. Īpašu uzmanību veltīsim LDF pozīcijas aktualizēšanai meža vērtību nosargāšanai, rīkojot diskusiju ar LDF dalībnieku un citu dabas NVO iesaistīšanos.

Aktivitātes: 

1. Politikas analīzes un veidošanas iniciatīva “Zaļais barometrs”

  • Regulārs apskats “Zaļais barometrs” par aktualitātēm politikā kopā ar eksperta komentāru, analizējot partiju, t.sk., ministru, Saeimas un Eiroparlamenta deputātu paustos viedokļus un pieņemtos lēmumus. 
  • Zaļā barometra” Gada apskats.

LDF “Zaļais Barometrs” tika sākts pirms 13. Saeimas vēlēšanām, lai izvērtētu partiju programmas un vēlēšanu solījumus, kā arī veidotu politikas ieteikumus. Laikā, kad būs apritējis gads pēc vēlēšanām – 2019. gada oktobrī, mēs sagatavosim plašāku analītisko apskatu par notikušo, atskatu uz partiju programmām, tajās izvirzītājiem mērķiem, valdības deklarāciju un tās izpildīšanu vides un dabas jautājumu jomā. Gada apskats tiks prezentēts LDF "Dabas sarunu" ciklā. 

  • Sadarbības tikšanās ar citām vides un dabas organizācijām, lai iesaistītu “Zaļā Barometra” procesā. 

2. Dabas daudzveidības saglabāšana un Kopējā lauksaimniecības politika.

Gan ES, gan nacionālā līmenī ir uzsāktas diskusijas par lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada. LDF piedalīsies lauksaimniecības politikas plānošanas dokumentu un normatīvu izstrādē un apspriešanā, lai sekmētu dabas daudzveidības saglabāšanai nepieciešamo nosacījumu un pasākumu iestrādāšanu tajos:

  • Atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas priekšlikumam par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajiem plāniem (Nr. 2018/0216), katra dalībvalsts ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī Komisijai iesniedz KLP stratēģiskā plāna priekšlikumu. Regulas projekts paredz to, ka stratēģiskā plāna sagatavošanā ir jāiesaista nevalstiskās organizācijas un iestādes, kuras ir kompetentas vides un klimata jomā. LDF mērķis KLP jomā ir nodrošināt atbalstu (t.sk. atbilstošus pasākumu nosacījumus un konkurētspējīgu finansējumu) bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, stiprināt ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt biotopus un ainavas. Lai to panāktu, piedalīsimies ZM tematiskajās grupās par KLP nākotni: tiešie maksājumi, investīcijas, vides un klimata pasākumi (eko-shēmas un agrovide), bioloģiskā lauksaimniecība, lauku telpa.
  • Turpināsim darbu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. Uzraudzības komitejā (LAP UK), kā arī deleģēsim pārstāvi KLP stratēģiskā plāna 2021.–2027. (pagaidu) Uzraudzības komitejā (KLP UK).
  • Turpināsim ilggadīgo sadarbību ar Eiropas Vides biroja (EEB) Lauksaimniecības darba grupu. Šī sadarbība nodrošina jaunāko informāciju par KLP attīstības procesiem Briselē un ir neatsverama pieredzes apmaiņai par bioloģiskās daudzveidības jautājumu risināšanu citās valstīs.

3. Dabas aizsardzības interešu ievērošanas uzraudzība normatīvu, politikas plānošanas un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā.

  • LDF piedalīsies normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē.

LDF turpina piedalīties dokumentu saskaņošanā, par kuriem atzinumi tika sniegti 2018. gadā, piemēram, dabas pieminekļa “Jūrmalas Baltā kāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". LDF piedalījās diskusijā par “Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai”. Atbilstoši informācijai VARAM rīcības plānā 2019. gadam, LDF plāno piedalīties Vides politikas pamatnostādņu 2021.-2028. gadam, metodikas ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai, vairāku īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumus u.c. ar dabas aizsardzības jomu saistīto normatīvu izstrādē, sniedzot atzinumus un piedaloties saskaņošanas procesā. Sekosim līdzi arī ZM u.c. ministriju izstrādātajiem normatīvu projektiem un sniegsim atzinumus par tiem projektiem, kas skar dabas aizsardzību.

  • LDF turpinās darboties deviņās konsultatīvajās padomēs, kurās gan tiek izskatīti normatīvu un plānošanas dokumentu projekti, gan tiek diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar plānošanas dokumentu īstenošanu un normatīvu ievērošanu.

Aktīvākais darbs plānots Vides konsultatīvajā padomē, kur LDF turpina pārstāvēt VKP “Latvijas zemes apsaimniekošanas politikas” izstrādes darba grupā. LDF piedalījās VKP priekšlikumu sagatavošanā Valdības rīcības plānam, turpinās piedalīties diskusijā par Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, kā arī rosinās VKP izskatīt tēmas, kas skar dabas aizsardzības jautājumus. Plānota arī dalība Vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes, Meža konsultatīvās padomes u.c. konsultatīvo padomju sēdēs, kas atkarīgs no konkrēto padomju darba organizācijas.

  • LDF turpinās risināt iedzīvotāju un ekspertu ierosinātos problēmgadījumus, kas parasti saistīti ar normatīvu neievērošanu vai nepilnībām normatīvos, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu grozījumiem, nepietiekamu vides interešu ievērošanu dažādos attīstības projektos, valsts mežu un publisko ūdeņu apsaimniekošanu.

4. LDF 2019. gada pozīciju izstrāde.

Lai sekmīgi piedalītos lēmumu pieņemšanā un sabiedrības interešu aizstāvībā, LDF 2019. gada sākumā izstrādās pozīcijas mežu, lauku un dabas aizsardzības jomās.