AGORA 2.0 “Heritage Tourism for increased BSR Identity”

Project passport
Project Duration
2010.–2012
Project Beneficiary
University of Greifswald, Institute of Geography, Germany
Project Partners

25 NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji un zinātnes institūti no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm.

Project Funding
Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) Baltijas Jūras Reģiona Programma 2007–2013, projekta partneri
Project Location

Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Polījas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas teritorija

Project Manager
Baiba Strazdiņa
Project Co-ordinator
Project Contact Information
Project Phone
67830999
Project Email
Project Address
Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija
Project Home Page

Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona identitāti, izcelt tā unikālo dabas un kultūras mantojumu un veicināt tā ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

 • Identificēt Baltijas jūras reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu;
 • Uzlabot Baltijas jūras reģiona unikālā dabas un kultūras mantojuma atpazīstamību;
 • Veicināt Baltijas jūras reģiona unikālā dabas un kultūras mantojuma ekonomisko izmantošanu ilgtspējīgā veidā;
 • Sagatavot Baltijas jūras reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu reprezentējošus ilgtspējīga tūrisma produktu piemērus;
 • Uzlabot informācijas pieejamību par tūrisma piedāvājumiem, kuri reprezentē unikālo Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras mantojumu;
 • Izstrādāt Baltijas jūras reģiona unikālā dabas un kultūras mantojuma un to reprezentējošo tūrisma produktu mārketinga stratēģiju;
 • Uzlabot dažādu Baltijas jūras reģiona valstu organizāciju sadarbību.

Latvijas Dabas fonds, sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs" un Baltkrievijas lauku tūrisma asociāciju, līdzdarbojas sekojošu projekta komponenšu ieviešanā:

 • WP4 – Baltijas Jūras reģiona dabas un kultūras mantojuma atpazīstamības un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana;
 • WP5 – Tūrisma produktu veidošana izmantojot Baltijas Jūras reģiona dabas un kultūras mantojumu - mežus, kāpas, klintis/akmeņus, pilis un sarkano ķieģeļu Gotiku (Red-Brick Gothic).

To ietvaros plānots veikt sekojošas darbības:

 • Apzināt mežu kā Baltijas jūras reģiona identitātes daļu un tā tūrisma potenciālu;
 • Analizēt esošo, ar mežu saistīto tūrisma produktu piedāvājumu;
 • Sagatavot meža tūrisma ceļvedi;
 • Akcentēt Baltijas jūras reģiona mežu sniegtos ekosistēmu pakalpojumus;
 • Veicināt mežu kā Baltijas jūras reģiona identitātes daļas atpazīstamību;
 • Sniegt ieguldījumu vienotu Baltijas jūras reģiona tūrisma piedāvājumu izstrādē.

Projekta e-buklets   
Projekta foto galerija