Ideju konkurss un iepirkuma procedūra animācijas filmām par ekosistēmu pakalpojumiem

14.03.2022

Projekts GrassLIFE ir ES LIFE programmas finansēts dabas atjaunošanas projekts, kurā no 2018. līdz 2023. gadam tiek atjaunoti 1320 hektāri dabisko zālāju visā Latvijā. Nozīmīga loma projektā ir arī izglītošanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem par dabiskajiem zālājiem un to nozīmi sabiedrībai. Viena no pieejām, kā novērtēt un aprakstīt dabas nozīmi cilvēka dzīvē, ir ekosistēmu pakalpojumu pieeja, kas ļauj ekosistēmu funkcijas pārtulkot “dabas sniegtos pakalpojumos”.

Projekta ietvaros ir sagatavotas desmit faktu lapas, kas atspoguļo ar zālājiem saistītos ekosistēmu pakalpojumus. Balstoties uz faktu lapās iekļauto informāciju, nepieciešams izstrādāt piecas animācijas filmas, kas atspoguļo piecus ekosistēmu pakalpojumus. Konkrēto pakalpojumu izvēle ir izstrādātāja ziņā, izvēloties piecus no desmit GrassLIFE piedāvātajiem pakalpojumiem, bet norādām ka “Plūdu ietekmes mazināšana” un “Apputeksnēšana” ir divas tēmas, kas obligāti jāiekļauj izvēlēto tēmu sarakstā.  Animācijas filmu uzdevums ir skaidrot un parādīt, kas ir dabiskās pļavas, kāda ir to nozīme bioloģiskajai daudzveidībai, kā arī parādīt plašo ekosistēmu pakalpojumu klāstu, ko sniedz dabiskās pļavas.

Parametri animācijas filmiņām:

  • Nepieciešams sagatavot piecas (5) animācijas filmas latviešu un angļu valodās par dabisko zālāju sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, izvēloties piecus pakalpojumus no GrassLIFE vērtēto ekosistēmu pakalpojumu klāsta. Filmas paredzētas demonstrēšanai interneta vidē.
  • Katras animācijas filmas garums – 2 minūtes.
  • Animācijas filmu izstrādē ir jāievēro projekta GrassLIFE vizuālā identitāte un LIFE programmas nosacījumi komunikācijas materiālu izstrādei.
  • Informācija ir jāatspoguļo plašai sabiedrībai viegli uztveramā veidā.
  • Animācijas filmu mērķauditorija – sabiedrība kopumā, taču īpaši cilvēki, kuri jau šobrīd interesējas par dabas vērtībām, cilvēki, kuri apsaimnieko zemes īpašumus. GrassLIFE pieredze rāda, ka šī auditorija visbiežāk ir pilsētu iedzīvotāji, vecumā no 35 līdz 45 gadiem, ar vidēji augstiem ienākumiem.

Iepirkuma procedūras ietvaros notiek piedāvājumu konkurss, un potenciālie izpildītāji ir aicināti iesniegt radošās koncepcijas un vizualizācijas, ar kuru palīdzību plānots īstenot uzdevumu.

Animāciju veidošanas procesā nepieciešams cieši sadarboties ar Pasūtītāja pārstāvi, lai nodrošinātu animācijas filmās iekļautās informācijas precizitāti, korektumu un zinātnisko pamatotību.

Animācijas filmu pabeigšanas termiņš: 2022. gada 31. maijs.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 31. marts plkst. 17:00. Piedāvājumus iesniegt elektroniskā formātā, sūtot pieteikumu uz e-pastu ldf@ldf.lv, ar norādi “GrassLIFE animācijas filmas”.

Lūdzam iesniegt sekojošus dokumentus:

1. Tehniskais piedāvājums. Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda šāda informācija:
1.1. Animācijas filmu radošās koncepcijas īss apraksts un vizualizācija.
1.2. Animācijas filmu tēmu piedāvājums.
1.3. Animācijas filmu izstrādes laika grafiks.
1.4. Pretendenta pieredzes apraksts, kas apliecina tā atbilstību darba veikšanai. Pieredzes aprakstā obligāti norādāms sekojošais – veidoto animāciju nosaukums, to pasūtītājs un jānorāda vietne, kur tās var aplūkot.

2. Cenas piedāvājums, norādot cenu ar un bez PVN.

Papildu jautājumus piedāvājuma sagatavošanas laikā lūdzam uzdot projekta komunikācijas vadītājai Lienei Brizgai-Kalniņai (liene.brizga@ldf.lv).
Piedāvājumu izvērtējums tiks veikts, balstoties uz sekojošiem kritērijiem:

  • Tehniskais piedāvājums: max 60 punkti.
  • Cenas piedāvājums: max 40 punkti.

Novērtējuma max punktu skaits: 100 punkti. Piedāvājumi, kas saņems mazāk kā 20 punktus vienā no kritērijiem, tālākai vērtēšanai netiks virzīti.
Uzņēmumam, kas saņems augstāko novērtējumu, pirms līguma slēgšanas būs jāapliecina nodokļu parādu neesamības fakts.

Papildus informācijai par ekosistēmu pakalpojumiem var izmantot sekojošu GrassLIFE ziņojumu

Ekosistēmu pakalpojumu faktu lapas apskatāmas šeit (skatīt lapas apakšā).