Vides konsultatīvā padome aicina VARAM uz ciešāku un atbildīgāku sadarbību

07.04.2015

Lai nodrošinātu efektīvāku sabiedrības iesaisti vides politikas veidošanā, sekmētu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu un ievērotu sabiedrības intereses vides kvalitātes nodrošināšanā, Vides konsultatīvā padome (VKP) aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) turpmāk aktīvāk konsultēties ar vides organizācijām ne tikai normatīvo aktu izstrādes sākumstadijā, bet arī gatavojot VARAM oficiālo viedokli par būtiskiem vides un dabas aizsardzības jautājumiem. Par to sēdē aprīļa sākumā padome diskutēja ar ministrijas pārstāvjiem, informē VKP priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Dabas fonda pārstāve Lelde Eņģele.

Viens no aktuāliem gadījumiem, kur šobrīd nepieciešama VARAM, Dabas aizsardzības pārvaldes un vides organizāciju diskusija, ir Meža īpašnieku biedrības priekšlikums atļaut kailcirtes baltalkšņu mežos upju un ezeru 50 metru aizsargjoslā. Ūdeņu un to krastmalu ekosistēmas ir jutīgas, un jau tagad krastmalās ir atļautas izlases, kopšanas un sanitārās cirtes. Plānojot paplašināt iespējas veikt koku ciršanu ūdeņu krastos, ir rūpīgi jāizvērtē un jānovērš iespējamie riski, piemēram, bioloģiski vērtīgu palieņu un nogāžu mežu izciršana, pārmērīga ūdens sasilšana garu izcirsto posmu dēļ, kā arī cita iespējamā negatīvā ietekme. Tāpat nepieciešama plašāka diskusija, vai kailcirte ir pietiekami ilgtspējīgs veids krastu apsaimniekošanai un ūdens un ūdeņu ekosistēmu kvalitātes uzlabošanai, jo bez papildus pasākumu veikšanas pēc kailcirtes visbiežāk atkal sagaidāma vienveidīga baltalkšņu meža atjaunošanās.

Vides NVO sagaida arī daudz aktīvāku un atbildīgāku VARAM nostāju jautājumā par dabas un vides aizsardzības prasību integrēšanu zivsaimniecības nozares normatīvajos aktos, pirmkārt, iekšējo ūdeņu zivju resursu pārvaldības uzlabošanā, kā arī zivju ieguves kontroles turpmākā nodrošināšanā iekšējos ūdeņos. Arī šajā gadījumā pirms VARAM oficiālā viedokļa formulēšanas nepieciešama diskusija starp VARAM, ministrijas padotības iestādēm un vides organizācijām.

Sēdes laikā VARAM informēja Vides konsultatīvo padomi arī par pašreizējo situāciju ar vides organizāciju apšaubīto Vidzemes industriālā parka ieceri, apstiprinot dabas aizsardzības ekspertu viedokli, ka valsts mežs Beverīnas novadā noteikti nav uzskatāms par degradētu teritoriju, kā tas norādīts Valmieras pašvaldības izstrādātajos attīstības plānošanas dokumentos. VARAM pārstāvji arī informēja, ka Reģionālās attīstības koordinācijas padome vēl nav izveidota un Valmieras pilsētas attīstības programma un investīciju plāns saistībā ar iecerēto Vidzemes industriālo parku pagaidām nav izvērtēts. 

 

Lelde EņģeleVides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece,

Latvijas Dabas fonds