Aicinām uz dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

08.07.2016

Latvijas Dabas fonds aicina zemes īpašniekus un visus citus interesentus piedalīties dabas lieguma „Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē šī gada 22. jūlijā plkst. 11:00 Novadnieku pagasta pārvaldē.

Dabas liegums „Sātiņu dīķi” atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu un Zirņu pagastos. Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 08.07.2016. Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Saldus), Novadnieku pagasta pārvaldē (Mežvidi, Novadnieku pagasts), Kursīšu pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Kursīši), Pampāļu pagasta pārvaldē (Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts), Zirņu pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Zirņu pagasts), kā arī šeit.

Priekšlikumus lūdzam sniegt līdz 05.08.2016. dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, 26102617, www.ldf.lv.

Dabas liegums ir nozīmīgs gan ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu, gan migrējošo putnu aizsardzībai. Te konstatētas 67 Latvijā īpaši aizsargājamas un Eiropas Savienības Putnu direktīvas dažādos pielikumos ierakstītas putnu sugas. Dabas liegumā konstatēti 12 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, kas aizņem 13% no lieguma teritorijas. Lielākās platības aizņem 91D0* Purvaini meži (196 ha), 9010* Veci vai dabiski boreāli meži (156 ha) un 9080* Staignāju meži (60 ha). Teritorijas savdabīgās ainavas un dabas vērtību pamatā ir apsaimniekoti un uzturēti zivju dīķi, gandrīz dabiska mežu masīvu attīstība un lielās zālāju platības. Nākotnē lielākais izaicinājums ir pašlaik pamesto un aizaugošo zālāju apsaimniekošanas (noganīšanas vai pļaušanas, novācot zāli) atsākšana, kas sekmētu aizsargājamo zālāju biotopu platības palielināšanos un aizsargājamām sugām piemērotu dzīvotņu veidošanos.

Dabas aizsardzības plānā ir izvirzīti lieguma aizsardzības un apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi un doti tiem atbilstoši apsaimniekošanas pasākumi, kā arī sniegti priekšlikumi lieguma individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts Latvijas Vides aizsardzības fonda un Saldus novada pašvaldības finansētā projekta “Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam “Sātiņu dīķi”” ietvaros.

 

Projekta vadītāja L. Eņģele
Latvijas Dabas fonds