Notikusi dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

02.08.2016

Šī gada 22. jūlijā Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldes zālē notika dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja L. Eņģele vispirms informēja (prezentācija šeit) par dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību, uzsverot, ka dabas aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs un ar dabas aizsardzības plānu netiek noteikti jauni aprobežojumi un netiek arī atcelti spēkā esošie aprobežojumi. Prasības lieguma teritorijā mainās, ja Ministru Kabinets apstiprina lieguma individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. 
 
Sanāksmes turpinājumā tika apspriests dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāns, kas izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai joprojām ir pieejams Saldus novada pašvaldībā (Striķu iela 3, Saldus), Novadnieku pagasta pārvaldē (Mežvidi, Novadnieku pagasts), Kursīšu pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Kursīši), Pampāļu pagasta pārvaldē (Rūpniecības 1A, Pampāļu pagasts), Zirņu pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Zirņu pagasts), kā arī šeit. Lielākās diskusijas raisījās par plānā paredzēto zālāju apsaimniekošanu un atjaunošanu, hidroloģiskā režīma atjaunošanu nosusināšanas ietekmētajos mežos un purvos, kā arī par priekšlikumiem lieguma zonējumam. Vairāki sanāksmes dalībnieki iebilda plānā minēto meliorācijas grāvju aizbēršanu nosusināšanas ietekmētajos mežos. Iebildumi bija arī pret priekšlikumu plānotajā dabas parka zonā aizstāt pašlaik spēkā esošo galvenās cirtes aizliegumu ar kailcirtes aizliegumu, kas attiecīgi samazinātu arī meža īpašniekiem pieejamās kompensācijas apjomu. Sanāksmes protokola melnraksts ir pieejams šeit
 
Visus sanāksmes laikā izskanējušos, kā arī vēl līdz 05.08.2016. saņemtos priekšlikumus un iebildumus izvērtēs dabas aizsardzības plāna izstrādātāji (Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, 26102617) un iespēju robežās iestrādās dabas aizsardzības plānā vai arī sniegs atbildi ar pamatojumu to noraidīšanai.
 
Lelde Eņģele, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja