Eiropas Savienības Tiesa: Biotopu direktīvas un Putnu direktīvas sugu aizsardzības prasības attiecas arī uz sugām labvēlīgā aizsardzības stāvoklī

11.10.2021

Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 4. martā sniedza prejudiciālu nolēmumu apvienotajās lietās C-473/19 un C-474/19. Mūsu eksperte, juriste Evita Olehnoviča skaidro, kāpēc šis nolēmums ir būtisks arī Latvijai.

"Prejudiciālais nolēmums ir spriedums vai motivēts rīkojums, kurā ES Tiesa sniedz ES tiesību normu interpretāciju pēc dalībvalsts nacionālās tiesas lūguma. Prejudiciālajā nolēmumā sniegtā ES tiesību normu interpretācija ir saistoša visām ES dalībvalstīm, tādējādi sekmējot ES tiesību normu vienveidīgu piemērošanu.

Spriedumā ES Tiesa atzina, ka Biotopu direktīva ir attiecināma arī uz tām sugām, kurām dalībvalstī ir labvēlīgs aizsardzības stāvoklis, turklāt aizsardzības pasākumi ir attiecināmi arī uz tādām darbībām, kuru primārais mērķis nav apzināta sugas nonāvēšana, traucēšana vai iznīcināšana, kā piemēram, zemes attīstīšana vai mežsaimnieciskā darbība. Līdz šim Zviedrija ir interpretējusi direktīvu normas par labu mežsaimnieciskajai darbībai, nepietiekami rēķinoties ar sugu aizsardzības prasībām.                              

Līdz ar spriedumu Zviedrijai ir nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu nosakot stingrākas prasības saimnieciskajai darbībai gadījumos, kad šāda darbība ietekmē vidi, tai skaitā mežsaimnieciskā darbība. Turklāt Zviedrijai normatīvajā regulējumā ir nepieciešams noteikt konkrētus un specifiskus aizsardzības pasākumus ar Putnu un Biotopu direktīvām aizsargātajām sugām.

Būtiski, ka arī Latvijas normatīvajos aktos ir saskatāmas nepilnības saistībā aizsargājamo putnu sugu aizsardzību mežos. Kā vienu no šādām nepilnībām var minēt mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu trūkumu putnu ligzdošanas laikā ārpus īpaši aizsargājamām teritorijām, pilsētu teritorijām un piekrastes zonas. Tāpat jau ilgstoši notikušas diskusijas par īpaši aizsargājamas sugas mazā ērgļa aizsardzības pasākumiem."

Kā norāda Latvijas Dabas fonda eksperts Jānis Ķuze: “ES Tiesas lēmums ir apstiprinājums tam, ka Latvijas Dabas fonda nostāja par mazā ērgļa aizsardzību ir pamatota, un sugai nepieciešams nodrošināt pietiekamu aizsardzību. Latvijā ir nepieciešams ievērojami pilnveidot dabas aizsardzības normatīvus putnu aizsardzībā un uz vairākām risināmām problēmām ir norādīts arī mazā ērgļa sugas aizsardzības plānā. Kā piemēru var minēt ieteikumu apzināt plānotajā mežizstrādes vietā esošās lielās ligzdas un noskaidrot to piederību sugai, kā arī veikt atbilstošus aizsardzības pasākumus gadījumos, kad izrādās, ka ligzda pieder īpaši aizsargājamai putnu sugai. Šobrīd spēkā esošā universālā prasība saglabāt ligzdas koku un koku grupu ap to ir vērtējama kā kosmētiska, jo nesasniedz savu mērķi – nodrošināt ligzdošanas vietu saglabāšanu. Cirsmās atstātos kokos vai nelielās grupās mazie ērgļi ligzdo tikai retos izņēmuma gadījumos.”.