Biotopu direktīvas sugu smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles populāciju novērtējums

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/01/2023 - 30/09/2023
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Dabas aizsardzības pārvalde

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvijas piekraste

Projekta vadītājs
Nora Rustanoviča
Projekta koordinators
Valda Baroniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir turpināt iepriekšējos Biotopu direktīvas 17. panta ziņojuma periodos uzsākto smiltāja neļķes (Dianthus arenarius L.) un Lēzela vīrceles (Linaria loeselii Schweigg. ) monitoringu Natura 2000 teritorijās, lai varētu izvērtēt šo sugu populāciju dinamiku, apdraudētību un apsaimniekošanu, kas nepieciešams ziņojuma EK sagatavošanai. Izmantojot projekta “Dabas skaitīšana” un portālā Dabasdati.lv uzkrātos datus, veikt inventarizāciju un izvērtējumu arī ārpus Natura 2000 teritorijām, kas līdz šim, apsekojot dabā, nav darīts, bet dati ziņojumam balstīti uz teorētiskiem aprēķiniem. Iegūtie dati sniegs arī nozīmīgu ieguldījumu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārziņā esošajai dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”, kas tālāk var tikt izmantoti gan Latvijas starptautisko saistību izpildei, gan dabas aizsardzības plānošanai tepat Latvijā, gan zinātniskos pētījumos un citām vajadzībām.

Aktivitātes: 
 1. Analizēt līdz šim zināmos datus par divām direktīvas II pielikuma vaskulāro augu sugām – smiltāja neļķi un Lēzela vīrceli, to izplatību un iepriekšējo periodu monitoringiem (smiltāja nelķe 11 Natura 2000 teritorijās un 6 posmos ārpus Natura 2000; Lēzela vīrcele 8 Natura 2000 teritorijās un 6 posmos ārpus Natura 2000).
 2. Analizēt projekta “Dabas skaitīšana” un portāla Dabasdati.lv materiālus par abām sugām un izvērtēt, kurās koncentrēšanās vietās veikt papildus inventarizāciju ārpus Natura 2000 teritorijām.
 3. Izvērtēt, kurās Natura 2000 teritorijās sastopamas abas sugas, bet monitorings nav uzsākts.
 4. Precizēt smiltāja neļķes pasugu 3 Natura 2000 teritorijās, kas atrodas tālāk no jūras, un nepieciešamības gadījumā uzsākt tajās monitoringu.
 5. Veikt dabā smiltāja neļķes monitoringu, elektroniski aizpildot monitoringa anketas, šādās vietās: 11 iepriekš monitorētajās Natura 2000 teritorijās, 4 Natura 2000 teritorijās uzsākt no jauna. Inventarizēt dabā 6 piejūras posmos un 3 Natura 2000 teritorijās, kur jāveic pasugas precizēšana, nepieciešamības gadījumā uzsākot monitoringu.    
 6. Veikt dabā Lēzela vīrceles monitoringu, elektroniski aizpildot monitoringa anketas, šādās vietās: 8 iepriekš monitorētajās Natura 2000 teritorijās un 6 piejūras posmos ārpus Natura 2000, kā arī 3 jaunās atradnēs.
 7. Analizēt iegūtos datus par abām Biotopu direktīvas augu sugām, veicot salīdzinošu analīzi ar iepriekšējo monitoringu datiem. Sniegt priekšlikumus par šo sugu apsaimniekošanas un apdraudējumu novēršanas nepieciešamību.
 8. Veikt elektroniskās anketas aprobāciju monitoringa transekšu metodē, kas līdz šim nav veikts. Iesniegt uzlabošanas priekšlikumus sadarbības iestādei DAP.
 9. Analizēt iegūtos datus un sniegt DAP visus skaitliskos u. c. datus, kas nepieciešami ziņojumam EK par periodu no 2019. līdz 2024. gadam.
 10. Iesniegt DAP aizpildītās elektroniskās monitoringa anketas par abām sugām, kā arī iesniegt analizētus datus atskaites formā un ģeotelpisko datu slāni (gdb formātā) ar apsekotajām atradnēm transektēm, parauglaukumiem u. c. ziņām.

Plānotie sasniedzamie rezultāti:

 1. Izanalizēti dati par līdz šim veikto monitoringu abām sugām Natura 2000 teritorijās un izvērtēts, kuras Natura 2000 teritorijas, piejūras posmi vai konkrētas atradnes ārpus Natura 2000 nepieciešams inventarizēt;
 2. Veikts monitorings smiltāja neļķei 11 Natura 2000 teritorijās, kur tas darīts līdz šim konkrētās transektēs un parauglaukumos, kā arī veikts monitorings 4 Natura 2000 teritorijās, kur tas līdz šim nav uzsākts. Apsekoti dabā 6 piekrastes posmi, kur populāciju lielumi līdz šim vērtēti tikai teorētiski. Apsekotas 3 Natura 2000 teritorijas ārpus piejūras reģiona, lai precizētu pasugu, un Dianthus arenarius ssp. arenarius pasugas konstatēšanas gadījumā uzsākts monitorings šajās teritorijās;
 3. Veikts monitorings Lēzela vīrcelei 8 Natura 2000 teritorijās, kur tas darīts līdz šim konkrētās transektēs un parauglaukumos, apsekoti dabā 6 piekrastes posmi, kur populāciju lielumi līdz šim vērtēti tikai teorētiski, kā arī  inventarizētas 3 jaunas atradnes no projekta “Dabas skaitīšana”.
 4. Visi dati reģistrēti elektroniskajās anketās un caur FieldMaps lietotni DAP monitoringa datu bāzē, un kopā ar projekta atskaiti un ģeotelpisko datu slāni nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei.