LIFE IP LatViaNature: Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.08.2020.-31.12.2028.
Izpildītājs
Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde
Partneri

Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, AS “Latvijas valsts meži”, un Pasaules Dabas Fonds

Finansētāji
ES LIFE programma, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ieva Saleniece (Dabas aizsardzības pārvalde)
Projekta koordinators
Inga Muižniece (LDF aktivitātes)
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga
Mājas lapa

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

* Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.

Projekta uzdevumi:

 • Uzlabot biotopu un sugu aizsardzības stāvokli, kā instrumentus izmantojot aizsardzības mērķu noteikšanu nacionālā un teritoriju līmenī, biotopu apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošu apsaimniekošanu.
 • Pilnveidot Natura 2000 teritoriju tīklu.
 • Pilnveidot dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmu un normatīvo regulējumu.
 • Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu privātajās zemēs, izstrādājot efektīvus atbalsta mehānismus un inovatīvas pieejas.
 • Izstrādāt efektīvu invazīvo sugu pārvaldības sistēmu.
 • Izveidot mūsdienīgu, centralizētu dabas datu pārvaldības sistēmu.
 • Stiprināt iesaistīto organizāciju kapacitāti un veicināt sadarbību starp valsts, nevalstiskajām un zinātniskajām institūcijām.
 • Veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto zemju īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.
 • Veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par dabas aizsardzības jautājumiem un brīvprātīgas iesaistes lomu dabas daudzveidības saglabāšanā.
Aktivitātes: 

Sākot ar 2023. gadu, Latvijas Dabas fonds LIFE-IP LatViaNature ietvaros uzsāks darbu pie dabisko pļavu produktu zīmola izstrādes. Šis zīmols būs atpazīšanas zīme produktiem, kas tapuši, apsaimniekojot dabiskās pļavas un veicinot dabas daudzveidības saglabāšanos. Projekta ietvaros notiks gan izpēte, gan zīmola izstrāde, gan pasākumi tā iedzīvināšanai patērētāju un ražotāju vidē. Zīmola izveide paredzēta 2023.-2024. gadā.

Latvijas Dabas fonds LIFE-IP LatViaNature ietvaros izstrādās dabisko pļavu produktu zīmolu. Šis zīmols būs atpazīšanas zīme produktiem, kas tapuši, apsaimniekojot dabiskās pļavas un veicinot dabas daudzveidības saglabāšanos. Zīmola izveide paredzēta 2023.-2024. gadā.

 • 02.03.2021. Latvijas Dabas fonds paraksta partnerības līgumu par darbību projektā. 
 • 10.02.2021. Pirmajā projekta vadības grupas sanāksmē partneri vienojas par sadarbības principiem
 • 04.02.2021. Pārvalde daudzgadu projektā LIFE-IP LatViaNature vienojas par sadarbību ar AS “Latvijas Valsts Meži
 • 12.01.2021. Pārvalde kopīgi ar VARAM īstenos LIFE programmas projektu dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai
 • 30.12.2020. Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti
 • 22.12.2020. Pārvalde uzsāk sadarbību ar DU un LLKC integrētā projekta LIFE-IP LatViaNature īstenošanā
 • 05.12.2020. Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk sadarbību ar Latvijas Universitāti dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā
 • 03.12.2020. Sekmīgai dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei uzraudzīs plānoto pasākumu sociālekonomisko ietekmi
 • 27.11.2020. Pārvalde uzsāk stratēģisku sadarbību dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanai Latvijā
 • 06.11.2020. Noslēgts Granta līgums starp Dabas aizsardzības pārvaldi kā LIFE-IP LatViaNature vadošo partneri un Eiropas Savienības Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru par projekta īstenošanu