WoodMeadowLIFE: Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.11.2021. – 31.12.2026.
Izpildītājs
Vadošais partneris: Igaunijas Vides Pārvalde (Environmental Board)
Partneri

Latvijas Dabas fonds, Igaunijas Dabas fonds, Igaunijas Mākslas akadēmija, Igaunijas Dabisko Dzīvotņu Aizsardzības asociācija (Estonian Seminatural Community Conservation Association), Ekoloģiskās Atjaunošanas biedrības (Society for Ecological Restoration) Eiropas nodaļa un Tartu Universitāte.

 

Finansētāji
ES LIFE programma, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un projekta partneri
Norises vieta

Latvija un Igaunija

Projekta vadītājs
Heidi Öövel, Igaunijas Vides Pārvalde
Projekta koordinators
Inga Račinska (projekta koordinatore Latvijas Dabas fondā)
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga
Mājas lapa

Projekta mērķis ir atjaunot 700 hektārus ES nozīmes aizsargājamās dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” platību Latvijā un Igaunijā un izveidot atbalsta sistēmu šo platību ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta teritorijas Latvijā izvēlētas, balstoties uz to nozīmību projekta mērķa dzīvotnes aizsardzībai. Tās ir:

 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”
 • Dabas parks “Ogres ieleja”
 • Dabas liegums “Ances purvi un meži”
 • Dabas liegums “Lubāna mitrājs”
 • Dabas liegums “Mugurves pļavas”
 • Dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”
 • Dabas liegums “Sventājas upes ieleja”
 • Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala”

Projekta uzdevumi:

 • Atjaunot 500 hektārus ES nozīmes dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” (turpmāk tekstā “parkveida pļavas”) Igaunijā un 200 hektārus Latvijā.
 • Sagatavot atjaunotās platības regulārai apsaimniekošanai.
 • Izveidot sadarbības tīklu starp zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem un dabas aizsardzības institūcijām parkveida pļavu apsaimniekošanas veicināšanai un zināšanu pārnesei.
 • Izstrādāt apsaimniekošanas vadlīnijas parkveida pļavām, kas balstās projektā uzkrātajās zināšanās.
 • Sadarboties ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstu starpā, analizēt apsaimniekošanas pieredzi un identificēt labās prakses piemērus.
 • Sadarboties ar citām ES valstīm, Ekoloģiskās Atjaunošanas biedrības (Society for Ecological Restoration) tīkla ietvaros.
 • Atbalstīt dabas teritoriju apsaimniekotājus un uzlabot to spējas un zināšanas apsaimniekot parkveida pļavas.
 • Veicināt parkveida pļavu atjaunošanu arī ārpus projekta teritorijām, vairot projekta ietekmi.
 • Iesaistīt sabiedrību un citas ieinteresētās puses ar informēšanas un iesaistes aktivitātēm.
 • Izcelt izcilo un unikālo parkveida pļavu kultūras un dabas vērtību.
 • Izvērtēt un dalīties informācijā par parkveida pļavu aizsardzības stāvokli, to ekoloģisko un sociāli-ekonomisko nozīmi.
Aktivitātes: 

Paredzētās aktivitātes

Latvijas Dabas fonds woodmeadowLIFE projekta ietvaros atjaunos 200 hektārus īpaši aizsargājamas dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” 8 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā.  Lai to paveiktu, aicināsim zemes īpašniekus pieteikties uz atjaunošanas aktivitātēm, un kopīgi organizēsim dzīvotņu atjaunošanu, kā arī organizēsim talkas un citus sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumus parkveida pļavu atbalstam. Pilnu projekta aktivitāšu sarakstu (abām projekta dalībvalstīm) skatīt zemāk.

A. Sagatavošanās aktivitātes

A.1. Zemes īpašnieku un lauksaimnieku iesaiste
A.2. Atjaunošanas plānu sagatavošana un monitoringa plānu izstrāde
A.3. Projekta replikācijas stratēģijas un komunikācijas plāna izstrāde

C. Dabas aizsardzības aktivitātes

C.1. Parkveida pļavu atjaunošana
C.2. Dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un pielāgošanās dabas aizsardzības izaicinājumiem
C.3. Atjaunoto teritoriju sagatavošana apsaimniekošanai

D. Projekta ietekmes monitorings

D.1. Projekta aktivitāšu ietekmes monitorings uz bioloģisko daudzveidību un parkveida pļavu ekoloģiskajām funkcijām
D.2. Parkveida pļavu aizsardzības stāvokļa un atjaunošanas sekmju monitorings
D.3. Parkveida pļavu sociāli-ekonomiskās nozīmes un ar tām saistīto ekosistēmu pakalpojumu monitorings

E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana

E.1. Projekta komunikācija
E.2. Zemnieku apmācība, apsaimniekošanas tehniku demonstrējumi, atbalsts tīklošanās pasākumiem
E.3. Āra izstādes par parkveida pļavām
E.4. Sadarbības tīklu veidošana parkveida pļavu kvalitatīvākai apsaimniekošanai
E.5. Parkveida pļavu kultūras mantojuma nozīmes akcentēšana
E.6. Zināšanu pārnese par atjaunošanu, projekta rezultātu pārnese

F. Projekta vadība

F.1. Projekta koordinēšana
F.2. Pēc-LIFE apsaimniekošanas plānu izstrāde

Paredzamie rezultāti

 • Atjaunošanas līgumi sagatavoti 700 hektāru parkveida pļavu atjaunošanai.
 • Veikta detalizēta atjaunošanas plānošana 700 hektāriem parkveida pļavu, veidojot pamatu zinātnē balstītām atjaunošanas aktivitātēm un zināšanu pārnesei.
 • Sagatavots komunikācijas plāns stratēģiskai komunikācijai par parkveida pļavām Igaunijā un Latvijā.
 • Vismaz 700 hektāri parkveida pļavu atjaunoti, izcērtot kokus un krūmus, novācot celmus un atvases.
 • Panākts uzlabojums ar parkveida pļavām saistīto sugu populāciju stāvoklī, t.sk. dzeltenā dzegužkurpīte, lapukoku praulgrauzis, trīspirkstu dzenis.
 • Biotopa kvalitāte uzlabota specifisku sugu vajadzībām vismaz 150 hektāru apjomā, veicot sēklu piesēju, invazīvo sugu likvidēšanu, uzstādot būrus sikspārņiem un vabolēm, un citi.
 • Uzlabota pieejamība atjaunošanas vietām, nodrošināta iespēja tās apsaimniekot. Atjaunotās teritorijas ir tiesīgas pieteikties Lauku atbalsta maksājumiem.
 • LIFE programmas publicitātes noteikumi ievēroti. Informācijas zīmes uzstādītas visās projekta teritorijās, un izglītojoši stendi par parkveida pļavām uzstādīti 10 teritorijās katrā valstī. Projekta mājas lapa un sociālo mēdiju kanāli izveidoti. Mediju kampaņa sasniedz vismaz 500 000 cilvēku.
 • Zemes īpašnieku iesaistes aktivitātes īstenotas, tieši sasniedzot vismaz 200 zemes īpašniekus Latvijā un 600 Igaunijā. Vietu apsaimniekotāji izglītoti un notikusi pieredzes apmaiņa par piemērotākajām tehnikām (200 dalībnieki 10 pasākumos).
 • Atbalsta vienība parkveida pļavām izveidota, nodrošinot zemes īpašniekiem atbalsta punktu jautājumos par parkveida pļavu atjaunošanu un apsaimniekošanu.
 • Dabas aizsardzības institūcijas, kas iesaistītas parkveida pļavu apsaimniekošanā Ziemeļvalstu-Baltijas reģionā apmainās ar informāciju un veic kopīgas iniciatīvas
 • Brīvprātīgo iesaiste parkveida pļavu atjaunošanā notiek abās valstīs – 24 talkas Igaunijā un 20 talkas Latvijā, kopā iesaistot 528 cilvēkus. 120 cilvēki piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos un 200 vasaras skolā.
 • Parkveida pļavu kultūras mantojums tiek pienācīgi izcelts. Grāmata par parkveida pļavu dabas aizsardzības un kultūras mantojuma vērtībām tiks sagatavota un publicēta abās valstīs.
 • Labākās prakses vadlīnijas sagatavotas parkveida pļavu atjaunošanas atbalstam.
 • Atjaunošanas sekmes tiek fiksētas, sekojot līdzi veģetācijas un kukaiņu faunas izmaiņām. Projekta sociāli-ekonomiskā ietekme tiek novērtēta ar aptaujas un ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma palīdzību.

Aktuālo informāciju par projekta norisēm lūdzam skatīt vadošā partnera Igaunijas Vides Pārvaldes mājas lapā.