GrassLIFE2: Eiropas Savienības (ES) nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

Projekta pase
Projekta norises laiks
2023/01/01 – 2028/12/31
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Latvijas Universitāte
Tartu Universitāte
Vides risinājumu institūts
SIA "Sita Nature park"
SIA “3Dpro”
SIA “Matricari”
SIA “Straumes GG”
SIA “Viss.lv”
SIA “Rukši”
Zemnieku saimniecība "Vārpurves"
Zemnieku saimniecība "Vecķiguļi"
Zemnieku saimniecība "Vētras"
Zemnieku saimniecība "Kalna Rubeņi"
Zemnieku saimniecība "Krastiņi"

Finansētāji
ES LIFE+ programma, Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra, projekta partneri
Norises vieta

Latvija, 11 Natura 2000 teritorijas valstī

Projekta vadītājs
Edgars Bojārs
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+37167830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Visi ES nozīmes īpaši aizsargājamo zālāju biotopi Latvijā ir nelabvēlīgā aizsardzības stāvoklī. Iemesli tam ir zālāju nepareiza apsaimniekošana, to iznīcināšana (uzarot, apmežojot), kā arī to aizaugšana. Kā secinājām GrassLIFE projekta ieviešanas laikā, zālāju atjaunošanas potenciāls ir milzīgs, bet nepieciešama ļoti cieša zemnieku iesaiste un mērķtiecīga un praktiska komunikācija ar sabiedrību par zālāju tēmām. Neveicot darbības zālāju atjaunošanai un to apsaimniekošanas uzlabošanai, zālāju stāvoklis turpinās pasliktināties. Lai to novērstu, nepieciešami pasākumi biotopu atjaunošanas atbalstam zemnieku saimniecībās, inovatīvu zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas metožu izmēģināšanai un tālākai pārnesei, kā arī labākās prakses metožu demonstrējumiem.

GrassLIFE2 ilgtermiņa mērķis:

Uzlabot piecu Eiropas Savienības  prioritāro zālāju biotopu (1630*, 6120*, 6210*, 6230*, 6270*) aizsardzības stāvokli Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu.

 

Aktivitātes: 

GrassLIFE2 uzdevumi:

1. Atjaunot 1260 ha ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu un izveidot ekonomiski dzīvotspējīgu sistēmu to ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
2. Nodrošināt Latvijas dabiskiem zālājiem raksturīgo augu sugu sēklu pieejamību.
3. Sekot līdzi atjaunošanas sekmēm, dalīties zināšanās un iegūt pieredzi no citiem dabisko zālāju atjaunotājiem.
4. Izveidot GrassLIFE saimniecībās balstītu dabas saimniecību demonstrējumu tīklu zināšanu pārnesei un zālāju apsaimniekošanas metožu tālākai izpētei.
5. Pilnveidot dabisko zālāju apsaimniekotāju zināšanas un stiprināt to prestižu.
6. Iesaistīt sabiedrību zālāju saglabāšanā, īstenojot konkrētus, uz noteiktu mērķa grupu uzvedības maiņu vērstus pasākumus.

Sagaidāmie rezultāti

Deviņās zemnieku saimniecībās atjaunoti 650 ha Natura 2000 vietās iekļauti ES nozīmes prioritārie zālāju biotopi un, izveidojot to apsaimniekošanai nepieciešamo infrastruktūru, nodrošināta atbilstoša tiem nepieciešamā uzturēšana ilgtermiņā.

Uzlabots Latvijas Dabas fonda GrassLIFE projektā izveidotais mobilās ganīšanas pakalpojums, un izveidotas trīs jaunas mobilās ganīšanas vienības. Ar to palīdzību 11 Natura 2000 vietās atjaunoti 570 ha ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu.

Sniedzot atbalstu aktīvām kopienām, kuras iesaistās savu apkaimju sakopšanā, un rīkojot biotopu atjaunošanas talkas, 11 Natura 2000 vietās atjaunoti 40 ha ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu.

Latvijas dabiskajos zālājos ievācot tiem raksturīgo augu sugu sēklas un ierīkojot to audzētavu, Vides risinājuma institūta saimniecībā izveidota Latvijas dabiskajiem zālājiem raksturīgu augu sēklu ieguve. Projekta laikā iegūtās sēklas izmantotas vismaz 240 ha projekta zālāju atjaunošanā. Ziemeļgaujas “Lejzemniekos” izveidots sēklu vākšanas informācijas centrs.

Pilnveidojot GrassLIFE projektā izveidotās demonstrējumu saimniecības “Bekas” izglītības kapacitāti, izveidota Dabas zemnieku skola “Bekas”. Izstrādājot informatīvos materiālus un apmācot GrassLIFE projektā iesaistītos lauksaimniekus, izveidotas septiņas jaunas biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības. Dabas zemnieku skolā un izveidotajās demonstrējumu saimniecībās organizēti vismaz 77 pieredzes apmaiņas pasākumi.

Piesaistot dažādu jomu ekspertus un veicot teritoriju apsekošanu dabā, sniegtas biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas konsultācijas vismaz 100 dabisko zālāju īpašniekiem. Sagatavojot informatīvos materiālus, ziņu lapas un rīkojot vismaz piecus publiski pieejamus “Gribu pļavu!” seminārus un publiskojot to ierakstus, nodrošināta projektā iegūto zināšanu pieejamība projekta īstenošanā neiesaitītu dabisko zālāju biotopu īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

Novērtētas projekta ietvaros veikto biotopu atjaunošanas darbu sekmes un apzināta to ietekme uz atjaunoto zālāju sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Sagatavoti izvērsti zālāju biotopu atjaunošanas sekmju un projekta ietekmju novērtējuma ziņojumi.

Rīkojot un piedalotos semināros un pieredzes apmaiņas un pārneses pasākumos, apzināta citu biotopu apsaimniekotāju un atjaunotāju pieredze un GrassLIFE2 projekta laikā gūtās zināšanas nodotas citiem dabisko zālāju atjaunotājiem un apsaimniekotājiem gan Latvijā, an ārpus tās.

Sagatavots projekta saimniecību dabisko zālāju apsaimniekošanas rentabilitātes vērtējums. Iegūtās zināšanas līdz ar dabisko zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi, 24 semināru laikā nodotas Latvijas Lauku  Konsultāciju Centra konsultantiem un Latvijas Agronomu biedrības biedriem.

Sagatavojot TV sižetus un īstenojot mediju kampaņu “Farmers are Nature Stewards”, uzlabots biotopu atjaunošanā un apsaimniekošanā iesaistīto zemju īpašnieku prestižs.