LIFE GOODWATER IP: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/01/2020 - 31/12/2027
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Vadošais partneris: VSIA «LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS» (LVĢMC)

Valsts iestādes:

 • LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • LR Zemkopības ministrija (ZM)

Zinātniskās organizācijas:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava» (SILAVA)
 • Latvijas Universitāte (LU)
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» (BIOR)
 • SIA «Procesu analīzes un izpētes centrs» (PAIC)

Vietējā / reģionālā līmeņa organizācijas:

 • Engures novada dome (ECC)
 • SIA «Jelgavas novada KU» (JMUC)

Uzņēmumi, kas pārvalda valsts īpašumu:

 • VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» (ZMNI)
 • A/S «Latvijas valsts meži» (LVM)

Nevalstiskās organizācijas:

 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA)
 • Zemnieku saeima (ZSA)
 • Pasaules dabas fonds (PDF Latvija)
 • Biedrība «Baltijas krasti» (BK)
 • Baltijas vides forums -Latvija (BEF -LV)
 • SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» (LLKC)
Finansētāji
ES LIFE programma, LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra, projekta partneri
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ilze Priedniece
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+371 67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

A. Sagatavošanās aktivitātes

A1: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
A2: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no meža zemēm
A3: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
A4: Rekomendāciju sagatavošana ezeru riska ūdensobjektu apsaimniekošanai (stāvokļa un saglabāšanas uzlabošanai)
A5: Sagatavošanās darbi hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos

C. Īstenošanas pasākumi
C1: Ūdens kvalitātes kvalitātes un kvantitātes modelēšanas sistēmas izstrāde Latvijai (SWAT modelis)
C2: Efektīvas notekūdeņu apsaimniekošanas kapacitātes uzlabošana
C3: Dabiskā plūsmas režīma novērtējums riska ūdensobjektos, kurus ietekmē mazās hidroelektrostacijas
C4: Akvakultūru radītā piesārņojuma samazināšana ūdenstilpēs
C5: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
C6: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no barības vielām no meža zemēm
C7: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
C8: Demonstrācijas aktivitātes ūdens stāvokļa uzlabošanai Saukas ezerā
C9: Demonstrācijas aktivitātes hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos
C10: Demonstrēto virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanas paņēmienu un pieeju integrēšana CAP Stratēģiskajā plānā
C11: Neliela mēroga atbalsta mehānisma izstrāde vietējo iniciatīvu atbalstam piesārņojuma ietekmes samazināšanai riska ūdensobjektiem
C12: Dažādu ES politikas dokumentu prasību novērtējums attiecībā uz ūdenstilpēm un rekomendāciju izstrāde to sekmīgākai integrācijai upju baseinu apsaimniekošanas plānos
C13: Darbības plānu izstrāde un 3. cikla (2022.-2027.g.) un 4. cikla (2028.-2033.g.) upju baseinu apsaimniekošanas plānu izvērtējums, lai atlasītu atbilstošākos pasākumus  ūdenstilpju stāvokļa uzlabošanai
C14: Kapacitātes un zināšanu līmeņa celšana ilgtspējīgā virszemes ūdeņu apsaimniekošanā
C15: Projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un īstenošana

D. Projekta darbību ietekmes monitorings
D1: Projekta rezultātu un demonstrēto metožu ietekmes novērtējums
D2: Ekosistēmu pakalpojumu atjaunošanas monitorings
D3: Projekta sociālekonomisko ietekmju monitorings
D4: LIFE projekta līmeņa indikatoru monitorings

E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
E1: Projekta atpazīstamība, rezultātu izplatīšana
E2: Sabiedrības informēšana un iesaiste
E3: Pieredzes apmaiņa un sadarbība

F. Projekta vadība
F.1. Projekta vadība
F.2. Projektu papildinošās aktivitātes
F.3. Pasākumu plāns pēc projekta beigām

Aktivitātes: 

A. Sagatavošanās aktivitātes
A1: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
A2: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no meža zemēm
A3: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
A4: Rekomendāciju sagatavošana ezeru riska ūdensobjektu apsaimniekošanai (stāvokļa un saglabāšanas uzlabošanai)
A5: Sagatavošanās darbi hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos
C. Īstenošanas pasākumi
C1: Ūdens kvalitātes kvalitātes un kvantitātes modelēšanas sistēmas izstrāde Latvijai (SWAT modelis)
C2: Efektīvas notekūdeņu apsaimniekošanas kapacitātes uzlabošana
C3: Dabiskā plūsmas režīma novērtējums riska ūdensobjektos, kurus ietekmē mazās hidroelektrostacijas
C4: Akvakultūru radītā piesārņojuma samazināšana ūdenstilpēs
C5: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
C6: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no barības vielām no meža zemēm
C7: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
C8: Demonstrācijas aktivitātes ūdens stāvokļa uzlabošanai Saukas ezerā
C9: Demonstrācijas aktivitātes hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos
C10: Demonstrēto virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanas paņēmienu un pieeju integrēšana CAP Stratēģiskajā plānā
C11: Neliela mēroga atbalsta mehānisma izstrāde vietējo iniciatīvu atbalstam piesārņojuma ietekmes samazināšanai riska ūdensobjektiem
C12: Dažādu ES politikas dokumentu prasību novērtējums attiecībā uz ūdenstilpēm un rekomendāciju izstrāde to sekmīgākai integrācijai upju baseinu apsaimniekošanas plānos
C13: Darbības plānu izstrāde un 3. cikla (2022.-2027.g.) un 4. cikla (2028.-2033.g.) upju baseinu apsaimniekošanas plānu izvērtējums, lai atlasītu atbilstošākos pasākumus  ūdenstilpju stāvokļa uzlabošanai
C14: Kapacitātes un zināšanu līmeņa celšana ilgtspējīgā virszemes ūdeņu apsaimniekošanā
C15: Projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un īstenošana
D. Projekta darbību ietekmes monitorings
D1: Projekta rezultātu un demonstrēto metožu ietekmes novērtējums
D2: Ekosistēmu pakalpojumu atjaunošanas monitorings
D3: Projekta sociālekonomisko ietekmju monitorings
D4: LIFE projekta līmeņa indikatoru monitorings
E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
E1: Projekta atpazīstamība, rezultātu izplatīšana
E2: Sabiedrības informēšana un iesaiste
E3: Pieredzes apmaiņa un sadarbība
F. Projekta vadība
F.1. Projekta vadība
F.2. Projektu papildinošās aktivitātes
F.3. Pasākumu plāns pēc projekta beigām