LIFE GOODWATER IP: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/01/2020 - 31/12/2027
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Vadošais partneris: VSIA «LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS» (LVĢMC)

Valsts iestādes:

 • LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
 • LR Zemkopības ministrija (ZM)

Zinātniskās organizācijas:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava» (SILAVA)
 • Latvijas Universitāte (LU)
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» (BIOR)
 • SIA «Procesu analīzes un izpētes centrs» (PAIC)

Vietējā / reģionālā līmeņa organizācijas:

 • Engures novada dome (ECC)
 • SIA «Jelgavas novada KU» (JMUC)

Uzņēmumi, kas pārvalda valsts īpašumu:

 • VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» (ZMNI)
 • A/S «Latvijas valsts meži» (LVM)

Nevalstiskās organizācijas:

 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA)
 • Zemnieku saeima (ZSA)
 • Pasaules dabas fonds (PDF Latvija)
 • Biedrība «Baltijas krasti» (BK)
 • Baltijas vides forums -Latvija (BEF -LV)
 • SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» (LLKC)
Finansētāji
ES LIFE programma, LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, projekta partneri
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ilze Priedniece
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+371 67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

A. Sagatavošanās aktivitātes

A1: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
A2: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no meža zemēm
A3: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
A4: Rekomendāciju sagatavošana ezeru riska ūdensobjektu apsaimniekošanai (stāvokļa un saglabāšanas uzlabošanai)
A5: Sagatavošanās darbi hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos

C. Īstenošanas pasākumi
C1: Ūdens kvalitātes kvalitātes un kvantitātes modelēšanas sistēmas izstrāde Latvijai (SWAT modelis)
C2: Efektīvas notekūdeņu apsaimniekošanas kapacitātes uzlabošana
C3: Dabiskā plūsmas režīma novērtējums riska ūdensobjektos, kurus ietekmē mazās hidroelektrostacijas
C4: Akvakultūru radītā piesārņojuma samazināšana ūdenstilpēs
C5: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
C6: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no barības vielām no meža zemēm
C7: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
C8: Demonstrācijas aktivitātes ūdens stāvokļa uzlabošanai Saukas ezerā
C9: Demonstrācijas aktivitātes hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos
C10: Demonstrēto virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanas paņēmienu un pieeju integrēšana CAP Stratēģiskajā plānā
C11: Neliela mēroga atbalsta mehānisma izstrāde vietējo iniciatīvu atbalstam piesārņojuma ietekmes samazināšanai riska ūdensobjektiem
C12: Dažādu ES politikas dokumentu prasību novērtējums attiecībā uz ūdenstilpēm un rekomendāciju izstrāde to sekmīgākai integrācijai upju baseinu apsaimniekošanas plānos
C13: Darbības plānu izstrāde un 3. cikla (2022.-2027.g.) un 4. cikla (2028.-2033.g.) upju baseinu apsaimniekošanas plānu izvērtējums, lai atlasītu atbilstošākos pasākumus  ūdenstilpju stāvokļa uzlabošanai
C14: Kapacitātes un zināšanu līmeņa celšana ilgtspējīgā virszemes ūdeņu apsaimniekošanā
C15: Projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un īstenošana

D. Projekta darbību ietekmes monitorings
D1: Projekta rezultātu un demonstrēto metožu ietekmes novērtējums
D2: Ekosistēmu pakalpojumu atjaunošanas monitorings
D3: Projekta sociālekonomisko ietekmju monitorings
D4: LIFE projekta līmeņa indikatoru monitorings

E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
E1: Projekta atpazīstamība, rezultātu izplatīšana
E2: Sabiedrības informēšana un iesaiste
E3: Pieredzes apmaiņa un sadarbība

F. Projekta vadība
F.1. Projekta vadība
F.2. Projektu papildinošās aktivitātes
F.3. Pasākumu plāns pēc projekta beigām

Aktivitātes: 

A. Sagatavošanās aktivitātes
A1: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
A2: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no meža zemēm
A3: Sagatavošanās aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
A4: Rekomendāciju sagatavošana ezeru riska ūdensobjektu apsaimniekošanai (stāvokļa un saglabāšanas uzlabošanai)
A5: Sagatavošanās darbi hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos
C. Īstenošanas pasākumi
C1: Ūdens kvalitātes kvalitātes un kvantitātes modelēšanas sistēmas izstrāde Latvijai (SWAT modelis)
C2: Efektīvas notekūdeņu apsaimniekošanas kapacitātes uzlabošana
C3: Dabiskā plūsmas režīma novērtējums riska ūdensobjektos, kurus ietekmē mazās hidroelektrostacijas
C4: Akvakultūru radītā piesārņojuma samazināšana ūdenstilpēs
C5: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no lauksaimniecības
C6: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no barības vielām no meža zemēm
C7: Demonstrācijas aktivitātes piesārņojuma samazināšanai no punktveida avotiem, ieskaitot decentralizētās notekūdeņu sistēmas
C8: Demonstrācijas aktivitātes ūdens stāvokļa uzlabošanai Saukas ezerā
C9: Demonstrācijas aktivitātes hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai riska ūdensobjektos
C10: Demonstrēto virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanas paņēmienu un pieeju integrēšana CAP Stratēģiskajā plānā
C11: Neliela mēroga atbalsta mehānisma izstrāde vietējo iniciatīvu atbalstam piesārņojuma ietekmes samazināšanai riska ūdensobjektiem
C12: Dažādu ES politikas dokumentu prasību novērtējums attiecībā uz ūdenstilpēm un rekomendāciju izstrāde to sekmīgākai integrācijai upju baseinu apsaimniekošanas plānos
C13: Darbības plānu izstrāde un 3. cikla (2022.-2027.g.) un 4. cikla (2028.-2033.g.) upju baseinu apsaimniekošanas plānu izvērtējums, lai atlasītu atbilstošākos pasākumus  ūdenstilpju stāvokļa uzlabošanai
C14: Kapacitātes un zināšanu līmeņa celšana ilgtspējīgā virszemes ūdeņu apsaimniekošanā
C15: Projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un īstenošana
D. Projekta darbību ietekmes monitorings
D1: Projekta rezultātu un demonstrēto metožu ietekmes novērtējums
D2: Ekosistēmu pakalpojumu atjaunošanas monitorings
D3: Projekta sociālekonomisko ietekmju monitorings
D4: LIFE projekta līmeņa indikatoru monitorings
E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
E1: Projekta atpazīstamība, rezultātu izplatīšana
E2: Sabiedrības informēšana un iesaiste
E3: Pieredzes apmaiņa un sadarbība
F. Projekta vadība
F.1. Projekta vadība
F.2. Projektu papildinošās aktivitātes
F.3. Pasākumu plāns pēc projekta beigām