Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.05.-30.09.2016.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Dabas aizsardzības pārvalde
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Rūta Sniedze - Kretalova
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
26845374
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga LV - 1010
Mājas lapa

Organizēt 8 mācību ciklu Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā un ainavu ekoloģiskās plānošanas jomā.

 

Aktivitātes: 

Mācību ciklā tiek organizētas gan teorētiskās apmācības, gan semināri dabā par šādām tēmām:

  • Ainavu ekoloģisko plānošana, kurā ietvertas lekcijas par ekoloģijas teorētiskajiem aspektiem telpiskajā plānošanā, Biotopu un sugu populāciju modelēšanu, Mežu fragmentāciju, Ainavu ekoloģiskās plānošanas pieejas izmantošanu dabas aizsardzības plānu izstrādē;
  • Teorētiskās mācības par ietekmju izvērtējumu uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, tostarp par IVN procedūru, kā arī hidroloģiskā režīma modelēšanu;
  • Aizsargjoslu aizsardzības normatīvā akta regulējuma piemērošanas problēmas;
  • Piekrastes, saldūdeņu, purvu, mežu un zālāju biotopu mācības dabā.

Mācību seminārus vada Latvijas pieredzes bagātākie savas jomas speciālisti un Latvijas Universitātes pasniedzēji. Projekta laikā tiek sagatavoti metodiskie materiāli kā arī veikta apgūto zināšanu pārbaude.

Celts Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku – ekspertu, inspektoru, nodaļu un reģionālo administrāciju vadītāju zināšanu līmenis un izpratne par ainavu ekoloģisko plānošanu, izvērtējumu ietekmi uz sugām un biotopiem. Tāpat pieaugušas zināšanas par īpaši aizsargājamiem biotopiem – to raksturojošām sugām, apsaimniekošanas pasākumiem kā arī negatīvo ietekmju izvērtējumu.