Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi

Projekta pase
Projekta norises laiks
24.04.2013. - 31.03.2015.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds, Saldus novada pašvaldība
Norises vieta

Saldus novads

Projekta vadītājs
Lelde Eņģele
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV - 1011
Mājas lapa

Atjaunot dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Sātiņu dīķi”, aktualizējot teritorijas aizsargājamo biotopu kartējumu un apsaimniekošanas pasākumus, kā arī uzsākt atsevišķu pasākumu ieviešanu.

2013.gada 20.jūnijā Novadnieku pagasta pārvaldē notika Dabas aizsradzības plāna dabas liegumam "Sātiņu dīķi" ievadseminārs, kurā plāna izstrādes vadītāja L.Eņģele informēja par plānotajām aktivitātēm un plāna izstrādes gaitu, kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem. L.Eņģeles prezentācija pieejama šeit (13.85 MB).

Ja vēlaties iepazīties ar sanāksmes protokolu, lūdzu, sazinieties ar projekta vadītāju L.Eņģeli (lelde.engele@inbox.lv

Projekta uzdevumi un galvenie pasākumi: 
1. Veikt dabas lieguma “Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna atjaunošanu, tajā skaitā:
1.1. inventarizēt Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus;
1.2. inventarizēt īpaši aizsargājamo putnu, bezmugurkaulnieku, zīdītāju un augu sugas;
1.3 izvērtēt un aktualizēt apsaimniekošanas pasākumus;
1.4. sagatavot kartogrāfisko materiālu;
1.5. izvērtēt priekšlikumus teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un zonējumam.
2. Izvietot teritorijas robežzīmes.
3. Izvietot informācijas stendus.
4. Uzbūvēt putnu vērošanas platformu.