Ērgļi pāri robežām (projekta akronīms: EAGLES)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.07.2011. – 30.09.2013.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds (vadošais partneris)
Partneri

Igaunijas Ornitoloģijas biedrība (Eesti Ornitoloogiaühing)

Finansētāji
Igaunijas – Latvijas programma 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programma Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros - 83% no finansējuma (kopējais projekta budžets 361 424 eiro)
Norises vieta

Latvija un Igaunija (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali Igaunijā)

Projekta vadītājs
Jānis Ķuze, LDF
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Projekta mērķis:

Projekta uzdevums ir jūras ērgļa un zivjērgļa izpēte un aizsardzības nodrošināšana Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos. Lai uzlabotu zināšanu līmeni par šīm abām valstīm kopīgajām plēsīgo putnu populācijām, ir plānoti izpētes darbi un plaša iesaistīto pušu (galvenokārt mežsaimniecības un dīķsaimniecības sektora darbinieku) izglītošanas kampaņa.

 

Projekta rezultāti:

Mežsaimnieku izglītošanas kampaņas rezultātā ir sagaidāms lielāks šīs mērķgrupas ieguldījums jaunu ligzdošanas atradņu apzināšanā, savukārt dīķsaimniecību personāla izglītošana ļaus uzlabot ērgļu uzturēšanās apstākļus lielajās dīķsaimniecībās ērgļu ligzdošanas laikā un koncentrēšanās periodos.

Sagaidāms, ka izpētes darbu rezultātā tiks gūtas jaunas zināšanas par jūras ērgļa un zivjērgļa ligzdošanas un migrācijas uzvedību, kas perspektīvā ļaus labāk plānot to aizsardzības pasākumus. Interneta tiešraides no ligzdošanas vietām un GPS satelītraidītāju izmantošana ļaus ne tikai gūt vērtīgu zinātnisku informāciju, bet arī nodrošinās plašu sabiedrības interesi par ērgļu sugu izpēti un aizsardzību. Plānoto rīcību īstenošanas rezultātā tiks būtiski stiprināta arī sadarbība starp Latvijas un Igaunijas dabas aizsardzības organizācijām.

Projekta rīcības:

1. Mežsaimniecību un zivsaimniecību personāla izglītošana paredzēta 54 semināru laikā (vismaz 820 dalībnieku), no tiem 27 semināri plānoti Latvijā (vismaz 410 dalībnieki). Semināru mērķis ir palielināt mežsaimnieku ieguldījumu ērgļu sugu izpētē un aizsardzībā, uzlabojot to zināšanas sugas atpazīšanā un attiecīgi vairojot atrasto ligzdu skaitu, kā arī informēt zivsaimniekus par lielo zivju dīķu nozīmi zivjērgļu un jūras ērgļu ligzdošanas un caurceļošanas sezonu laikā (rudeņos lielajos zivju dīķos Latvijā reģistrēti jūras ērgļi no Somijas, Igaunijas un Lietuvas).

2. Sugas izpēte un monitorings. Projekta teritorijā tiks veikts ērgļu populāciju monitorings, kontrolējot zināmās ligzdas, kā arī meklējot jaunas. Astoņus putnus (pa diviem no katras sugas katrā valstī) plānots aprīkot ar GPS satelītraidītājiem, kas ļaus sekot to migrācijas ceļiem un tādējādi izzināt būtiskus to dzīves aspektus. Lai noskaidrotu dažādus ērgļu ligzdošanas uzvedības aspektus, kā arī veicinātu sabiedrības interesi par šo sugas aizsardzību, plānota četru „web-kameru” uzstādīšana pie jūras ērgļu un zivjērgļu ligzdām – pa vienai pie katras sugas katrā valstī. Šī rīcība sabiedrībai padarīs pieejamu informāciju par citādi ļoti grūti novērojamo ērgļu ligzdošanas uzvedību.