Ilustratīva izziņas un mācību materiāla sagatavošana par Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus Latvijā raksturojošām augu sugām

Projekta pase
Projekta norises laiks
16.06.2016.-31.12.2016.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Dabas aizsardzības pārvalde

Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Rīga

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Valda Baroniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Paaugstināt vides aizsardzības un ar to saistīto iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanā, izveidojot ilustratīvu izziņas un mācību līdzekli par šos biotopus raksturojošām augu sugām Latvijā. Veidot mācību materiālu tādu, lai tas vienlaikus kalpotu arī dažādu citu jomu speciālistiem, kartēšanas ekspertiem un citām interesentu grupām kā palīgmateriāls šo biotopu atpazīšanā un noteikšanā, ievērojami uzlabojot biotopu kartēšanas kvalitāti, vienlaikus izglītojot un sniedzot maksimālu informāciju par šīm sugām. Materiāls būtu noderīgs arī zemju īpašniekiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par savā īpašumā esošajām vērtībām un saņemt skaidrojumu par to atpazīšanu.

Uzdevumi:

  • Izveidot izziņas un mācību materiālu jeb augu noteicēju (turpmāk Noteicējs), kas palīdz noteikt Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos biotopus (turpmāk ES biotopi) pēc dabā vizuāli vieglāk uztveramās sugu grupas – augiem.
  • Koncentrētā un uzskatāmā veidā sniegt iespējami plašāku informāciju par šīm sugām, izmantojot botāniski precīzus un detalizētus fotoattēlus un uzsverot lauka apstākļos piemērotākās sugu atpazīšanas pazīmes.
  • Veidot šo uzskates materiālu, izmantojot autoru oriģinālos augu fotoattēlus, lai to varētu oficiāli publicēt un lietot.
Aktivitātes: 

1. Noteicēja veidošanai tiks iegādātas tiesības augu sugu oriģinālo fotoattēlu publicēšanai, izvēloties kvalitatīvus un tādus attēlus, kur uzskatāmi redzamas nepieciešamās sugas pazīmes.

2. Noteicējā tiks ietverta informācija un fotoattēli par Latvijā biežāk sastopamajām ES biotopu grupām (meži un virsāji, zālāji, purvi – kopā 32 biotopi) un to raksturojošām g.k. vaskulāro augu sugām.

3. Uzskatāmā veidā tiks sniegta iespējami plašāka informācija par šīm sugām (svarīgas atšķiršanas pazīmes lauka apstākļos, atšķiršanas pazīmes, ja augs ir veģetatīvā stāvoklī, Latvijā īpaši aizsargājama suga, Biotopu direktīvas II, IV, V pielikuma suga, lietussargsuga Biotopu direktīvas izpratnē, bioloģiski vērtīga zālāja indikatorsuga, dabiska meža specifiskā vai indikatorsuga, sugas izplatības īpatnības Latvijā, sugas ekoloģiskās īpatnības u.c.).

4. Sugu nosaukumi tiks uzrādīti gan latīniski, gan latviski.

5. Īpaši tiks strādāts pie augu noteikšanas pēc veģetatīvām pazīmēm, jo bieži sugu nākas pazīt neziedošā stāvoklī.

6. Tiks izveidoti divu problemātisku un grūti atšķiramu (bet biotopam nozīmīgu) sugu grupu noteicēji – grīšļu un paparžu sugu noteicējs.

Ilustratīvais materiāls tapis kā papildinājums grāmatai “Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizētais izdevums (2013), un ir ilustratīvs materiāls Eiropas Savienības (ES) biotopus raksturojošām augu sugām, kuras kā biotopus indicējošas minētas šajā izdevumā. Noteicējs veidots kā praktiski izmantojams palīgs ES biotopu noteikšanā pēc šiem biotopiem raksturīgo augu sugu fotoattēliem. Tā sagatavošanā piedalījās 17 Latvijas augu fotogrāfi.  Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Latvijā pārstāvēts 61 ES nozīmes biotopu veids, taču šis noteicējs aptver 36 no tiem šādās biotopu grupās: meži, virsāji, purvi un zālāji. Tajā apskatāmas 557 sugas – galvenokārt vaskulārie augi, bet arī dabiskos mežu biotopus raksturojošas sūnu, ķērpju un sēņu sugas. Daudzām sugām pievienoti īsi raksturīgāko pazīmju apraksti,  kā arī augu detaļu attēli, lai sugas varētu noteikt arī veģetatīvā stāvoklī. Papildus sagatavoti grīšļu un paparžu noteicēji, jo šīs sugas bieži indicē ES biotopus, tomēr to atšķiršana nereti sagādā grūtības.

Šajā darbā ietverti trīs noteicēji:

  1. Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas Latvijā;
  2. Grīšļu ekoloģiskais noteicējs;
  3. Paparžu noteicējs.

Materiāls sagatavots elektroniski (pdf formātā) un izmantojams šādos veidos:

Kopējais fails (523 MB) – “Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošās augu sugas Latvijā”, kurā bez biotopus raksturojošām augu sugām ietilpst arī “Grīšļu ekoloģiskais noteicējs” un “Paparžu noteicējs”. Ar satura rādītāja palīdzību viegli katru biotopu atrast.

Lejupielādei un ievietošanai planšetēs, viedtālruņos vai izdrukāšanai – atsevišķi pa biotopu un sugu grupām:

I Meži un virsāji

II Zālāji

III Purvi

Grīšļu ekoloģiskais noteicējs

Paparžu noteicējs

Šāds dalījums ļauj lejupielādēt vai izdrukāt vai nu visu ilustratīvo materiālu, vai tikai kādu no interesējošām daļām.

Tā kā materiāls ir apjomīgs, ieteicams to drukāt pa daļām.