Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Lejzemniekos

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/06/2021-31/10/2022
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Valkas novada Valkas pagasta Lejzemnieki

Projekta vadītājs
Baiba Strazdiņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa 32-8, Rīga LV 1011
Mājas lapa

Atjaunot aizsargājamā ainavu apvidus “Ziemeļgauja” zemes īpašumā “Lejzemnieki” ietverto ES nozīmes aizsargājamo biotopu 6530* Parkveida pļavas un ganības.

Aktivitātes: 

1. Izcirsto koku un krūmu sakņu frēzēšana;
2. Pārmitro un ciņaino ieplaku pirmreizēja izpļaušana;
3. Bebru alu, izaru vagu un risu līdzināšana, radot iespēju veikt ganību appļaušanu un atjaunotos zālājus apsaimniekot ar zemo pļaušanu, kas nepieciešama tā botānisko vērtību saglabāšanai;
4. Atvašu un ekspansīvo sugu appļaušana;
5. Dižkoku vainagu sakopšana, izzāģējot aizlauztos un saīsinot nokaltušos zarus, kuri apdraud dižkoka stabilitāti;
6. Pret bebru grauzumiem aizsargājošu sietu uzlikšana;
7. Atjaunošanas darbu efektivitātes monitorings.

19 ha platībā atjaunots ES nozīmes aizsargājamais biotops 6530* Parkveida pļavas un ganības.