Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene”

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.06.2016.- 28.02.2017.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds, Ilūkstes novada pašvaldība
Norises vieta

Dabas parks “Dvietes paliene”

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Ilze Priedniece
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Novērtēt LIFE+ projektā “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” veikto biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz mērķa sugu (griezi) un nodrošināt uzsākto apsaimniekošanas pasākumu ilglaicību.

Aktivitātes: 
  1. Griežu Crex crex uzskaites LIFE+ projekta (2010-2015) teritorijā un kontroles maršrutos;
  2. Atvašu pļaušana un celmu zāģēšana zālāju uzturēšanai, kas dotu iespēju turpmāk pretendēt uz LLAP finansējumu šīm platībām;
  3. Ganību žoga atjaunošana atsevišķos posmos;
  4. Seminārs un diskusijas dabā par lauku atbalsta maksājumiem bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanā ar zālāju ekspertu, Lauku atbalsta dienesta pārstāvju un zemes īpašnieku piedalīšanos. 
  1. Griežu populācijas novērtējums saistībā ar LIFE+ projektā “Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene” veiktajiem biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem;
  2. 24 ha zālāju uzturēti aizsargājamām pļavu putnu sugām piemērotā stāvoklī;
  3. Ganību nožogojums labā tehniskā stāvoklī;
  4. Semināra secinājumi/ierosinājumi atbildīgajām ministrijām LAP un normatīvo aktu grozījumiem.

Izdevums UPJU PALIEŅU ATJAUNOŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA: LIFE+ PROJEKTA PIEREDZE
 

 

  • Seminārs “Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē” 06.07.2016. plkst. 10:00 Bebrenē