Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.07.2017. - 30.06.2018.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Nacionālais botāniskais dārzs, Salaspils

Projekta vadītājs
Maija Ušča
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3 - 7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Stiprināt Nacionālā botāniskā dārza lomu sabiedrības izglītošanā par lauku sētu lomu ainavas kvalitātes, Latvijas floras un dabas daudzveidības saglabāšanā, un, demonstrējot praktiskus piemērus, rosināt Latvijas sabiedrību veikt praktiskas, dabas daudzveidību atbalstošas darbības savos dārzos, viensētās un pagalmos.

 

Aktivitātes: 

1. Izveidot un uzstādīt dabas daudzveidību atbalstošos objektus – žogu paraugi, putekšņiem bagātu ziedu dobes, dažādām kukaiņu un sīko zīdītāju sugām piemērotas dzīvotnes, putnu un sikspārņu būrus u.tml.

2. Izstrādāt izglītības nodarbības dažāda vecuma skolēniem lauku sētas dabas daudzveidības izziņai un ekoloģijas pamatu apguvei, kā arī sagādāt izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamos materiālus.

3. Izveidot un uzstādīt informatīvos stendus par dabas daudzveidībai nozīmīgiem lauku sētas elementiem un to lomu bioloģiskās daudzveidības veicināšanā.

4. Izstrādāt video sižetus demonstrēto objektu lomas skaidrošanai un to izveides veicināšanai ikvienā lauku sētā vai dzīvojamā nama pagalmā.

5. Organizēt izveidotās ekspozīcijas atklāšanu un atklātas lekcijas padziļinātai tēmas izpratnei.

6. Informāciju par izveidotajiem objektiem publicēt projekta īstenotāju mājas lapās un sociālajos medijos, kā arī vietējos laikrakstos un informācijas portālos.

1. NBD atjaunotajā viensētā uzstādīti lauku sētām raksturīgo sugu daudzveidības bagātināšanai nozīmīgi objekti – žogu paraugi (3 veidi), dažādos laikos ziedošiem augiem bagātas dobes (3 veidi), dažādām putnu un sikspārņu sugām piemēroti būri (5 veidi), dažādām kukaiņu un sīko zīdītāju sugām piemērotas dzīvotnes un barošanās vietas (5 veidi). Uzstādītie objekti tiks izmantoti kā izziņas un demonstrējumu objekti dārza apmeklētājiem, plānojot to izveidi savās saimniecībās. Uzstādīto objektu turpmāko apsaimniekošanu nodrošinās NBD darbinieki, to ikdienas darbu ietvaros.

2. Izstrādātas un aprobētas 3 nodarbības skolēniem: sākumskolas skolēniem nodarbība “Kā augi pārvēršas par zemi?”, pamatskolas skolēniem nodarbība “Kāpēc augiem vajadzīgi kukaiņi?” un vidusskolas skolēniem nodarbība “Ekoloģiskie faktori lauku sētā”. Sagatavotās nodarbības tiks iekļautas NBD izglītības programmu piedāvājumā 2018./2019. mācību gadā un turpmāk, tādejādi dažādojot NBD piedāvāto izglītības programmu klāstu.

3. Iegādāts minimāli nepieciešamais inventārs izglītības nodarbību īstenošanai un sagatavoti izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamie materiāli. Sagādātais inventārs tiks nodots NBD izglītības darbinieku rīcībā, tādejādi nodrošinot tā izmantošanu NBD vides izglītības darbā.

4. Izveidoti un uzstādīti 6 informatīvie stendi (par šādām tēmam - bioloģisko daudzveidību lauku sētā; putniem lauku sētā; kukaiņiem un to nozīmi lauku sētā; kukaiņu viesnīcas izgatavošanu; augiem un tauriņiem lauku sētā; sikspārņiem un to nozīmi lauku sētā un pagalmā), teritorijā izvietoto objektu  individuālai izziņai. Uzstādītie stendi kalpos kā izziņas materiāls individuālajiem NBD apmeklētājiem un atvieglos NBD gidu un izglītības darbinieku stāstījumu apmeklētāju grupām. Pēc stendu uzstādīšanas to apsaimniekošanu nodrošinās NBD darbinieki, to ikdienas darbu ietvaros.

5. Izstrādāti 5 video sižeti demonstrēto objektu izveides veicināšanai ikvienā lauku sētā vai dzīvojamā nama pagalmā. Tajos atainoti praktiski, ikvienam izmantojami padomi demonstrējumu objektu izveidei savās saimniecībās. Video sižeti skatāmi te:

https://www.facebook.com/dabasfonds/videos/1985108321502494/
https://www.facebook.com/dabasfonds/videos/2053140228032636/
https://www.facebook.com/dabasfonds/videos/2210761655603825/
https://www.facebook.com/dabasfonds/videos/2199091716770819/
https://www.facebook.com/dabasfonds/videos/2191660770847247/

6. 2018.gada 16.jūnijā noticis ekspozīcijas atkāšanas pasākums ar lekcijām - Dr.agr. J.Gaiļa "Bioloģiskā daudzveidība lauku sētā" un NBD pārstāves L.Višņevskas stāstu un prakstiskiem demonstrējumiem par to, kā veicināt bioloģisko daudzviedību sētā un pagalmā.  

7. Īstenota komunikācija par projekta aktivitātēm.