Noslēgusies niedrāju fragmentācija Engures ezerā

23.09.2015

Ir veiksmīgi noslēgusies projekta COASTLAKE aktivitātes C1 pirmā daļa, kuras laikā veikta niedrāju fragmentācija Engures ezera ziemeļu galā. Šī pasākuma ietvaros tika fragmentēts 300 ha plašais ezera ziemeļu gala niedrājs un izveidotas ūdensteces 20 ha platībā. Ūdensteču veidošana nākotnē būtiski palielinās ūdensputnu sugu daudzveidību šajā ezera daļā un radīs Lielajam dumpim (Botaurus stellaris) piemērotus ligzdošanas un barošanās apstākļus teritorijās, kuras līdz šim jau daudzus gadus nebija piemērotas šīs sugas vajadzībām. Iesāktos darbus plānots turpināt, atjaunojot ezera noteci pie Laidraga, Lielas salas rietumu malā un izveidojot atklātas seklūdens platības Grebju pussalas ziemeļu daļā, kas vēl vairāk uzlabos ūdensputniem piemērotās dzīvotnes ezera centrālajā daļā.


Izraktie kanāli Engures ezerā. Foto: A.Jermuts, 2015.